ሓበሬታ ናይ UWV ንውልቀ ሰባት ኣብ ግዜ ኮሮና ቫይረስ

ኣብዚ ታሕቲ መብዛሕትኦም ሕቶታትን መልስታቱን ከተንብቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ሓበሬታ ናይ UWV ንውልቀ ሰባት ኣብ ግዜ ኮሮና ቫይረስ
uwv

ሓበሬታ ናይ UWV ንውልቀ ሰባት ኣብ ግዜ ኮሮና ቫይረስ

 

ንቋንቋ ኔዘርላንድ ኣብዚ ጠውቁ                                       
ንቋንቋ ዓረብ ኣብዚ ጠውቁ


ኣብዚ ታሕቲ መብዛሕትኦም ሕቶታትን መልስታቱን ከተንብቡ ትኽእሉ ኢኹም።
ሕቶኹም ኣብዚ ዝስዕብ ኣይረኸብኩሞን ዲኹም? ሕቶኹም ብ Onlin bericht ናባና ክትሰድዎ ትኽእሉ ኢኹም
ናብኡ ንምእታው/Log in፡
. ኣብቲ Mijn UWV ንሕቶታት ብዛዕባ ናትኩም ኣውትኬሪንግ/uitkering፡
. ኣብቲ ናይ ስራሕ ካርታ/Werkmap ስራሕ ብኸመይ ትደልዩን ከመይ ጌርኩም ተመልክቱን ነቲ ናይ ስራሕ ኣማኻሪኹም ንምሕታት።
ብዝቀልጠፈ መልሲ ክትረኽቡ ትኽእሉ።

NOW

ግዝያዊ ህጹጽ ስጉምትታት ሕጊ ብዛዕባ ናይ ስራሕ ዕድላት እንታይ ማለት (NOW) እዩ?
እዚ ህጹጽ ግዝያዊ ሕጊ ናይ ቁጠባ ሓገዝ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ እዩ።

እዚ NOW ንብሎ ዘለና ከኣ ነቶም ናይ ቁጠባዊ ክሳራ ዘጋጠሞም ወሃብቲ ስራሕ ምሕጋዝ እዩ።እዚ ማለት ከኣ ነቶም ቀዋሚን ግዝያውን ኮንትራት ዘለዎም ሰራሕተኛታቶም ብቀጻሊ ደሞዞም ክኸፍልዎም ምኽአል እዩ። ከምኡ ውን ኣብ ዝተጸዋዕካዮ ትሰሕን ወይ ውን ዜሮ ናይ ኮንትራት ሰዓታት እንተለካን እዩ። ኣስራሒኻ ነዚ NOW ንብሎ ዘለና ዝጥቀም እንተደኣ ኬኑ፡ ስለዚ ናዓኻ ሙሉእ ደሞዝካ ክኸፍለካ ኣለዎ።

እዚ NOW ንብሎ ዘለና እምበአር ኣብ ክንዲ ምሕጻር ናይ ስራሕ ሰዓታት ዝመጸ ሕጊ እዩ። ስለዚ እዚ ናይ ስራሕ ሰዓታት ምሕጻር ደው ኢሉ እዩ።

ካሕሳ ኣንጻር ቁጠባዊ ሕጽረት ካብ 1 መጋቢት 2020
ኣስራሒኻ ካብ 1 መጋቢት 2020 ጀሚሩ ኣንጻር ቁጠባዊ ሕጽረት ሓገዝ ክረክብ ይኽእል እዩ። ኣስራሒኻ ንUWV ምስ ሓተተ ድማ ድሕሪ ናይ 4 ሰሙናት ቀዳማይ ክፍሊት ክጽበ ይኽእል እዩ። klik hier ብሰንኪ ናይ ኮሮና ቫይረስ ቅልውላው ስርሐይ ብምቁራጹ (WW) ኣውትኬሪን ክረክብ ይኽእል ዶ?
ኣይፋል፡ ኣይከአልን እዩ። ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ኣስራሒኻ ውሑድ ናይ ስራሕ ሰዓታት የስርሓካ እንተሎ፡ ስለዚ ኣስራሒኻ ኣብዚ ናይ ግዝያዊ ህጹጽ ናይ ሓገዝ (NOW) ከመልክት ይኽእል እዩ።

 ኣነ ካብ ስርሐይ ተባሪረ ኣለኹ። ኣስራሕየይ ናይዚ NOW ዝባሃል ክጥቀም ይኽእል ድዩ? ወይ ድማ ኣነ WW ኣውትኬሪንግ ክሓትት ይኽእል ዶ?
ኣስራሒኻ ካብዚ NOW ንብሎ ዘለና ክጥቀም ኣይግደድን እዩ። ንስኻ ግን WW ኣውትኬሪን ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።
ወይ ድማ ንሕና ሕቶኻ ክንሪኦ ንኽእል ኢና። እዚ ኣብቲ ናይ ናይ ስራሕ ኮንትራት እዩ ዝምርኮስ።

 ኣስራሕየይ ካብዚ NOW ንብሎ ዘለና ካሕሳ እናረኸብ ኣነ ስራሕ ከቋርጽ ይኽእል ዶ?
ስራሕ ከተቋርጽ የብልካን። ኣበይ ክትሰርሕ ከምዘለካን እንታይ ክትሰርሕ ከምዘለካን ንምፍላጥ ምስ ኣስራሒኻ ቆጸራ ክትገብር ኣለካ።

ስራሕ ኣልቦ፡ ኣብዚ ግዜ ናይ ኮሮና ቫይረስ ስራሕ ከመልክት ይኽእል ዶ?
እወ፡ ስራሕ ከተመልክት ግዴታኻ እዩ። ብሰንኪ ናይ ኮሮና ቫይረስ ኣጸጋሚ ከም ዝኸውን ይርደኣና እዩ።ስለዚ ድማ ኩሉ ግዜ ንዓና ክትሓተና ትኽእል ኢኻ።

ሓገዝን ሕቶታትን
መግለጺታት ንኽትረክብ ምስ ናይ ስራሕ ኣማኻሪ ተራኸብ። ኣብዚ ናይ ስራሕ ካርታ/Werkmap ብ online መልእኽቲ ክትሰደልና ትኽእል ኢኻ። ወይ ድማ በዚ ናይ ደለይቲ ስራሕ ቴሎፎን ናይ UWV ክትድውለልና ትኽእል ኢኻ። እቲ ቁጽሪ ቴሎፎን ድማ ኣብዚ Service & contact ዝብል ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ።

ስራሕ ኣልቦ፡ ኣብዚ ናይ ኮሮና ግዜ WW ኣውትኬሪን ኣብ ግዜኡ ክኽፈለኒ ይኽእል ድዩ?
እወ፡ ናትካ WW-uitkering ከምኡ ድማ ናይ ብሰንኪ ሕማም ቡኩራት ኣውትኪሪን ከም ኩሉ ግዜ ንኸፍለካ ኢና።

ብዛዕባ ኣከፋፍላ ናትካ ኣውትኬሪን ብዙሕ ክትፈልጥ ትደሊ ዲኻ? ስልዚ ንዓና ክትድውለልና ከም ዘይብልካ ክንሕብረካ ንፈቱ። እንተኾነ በዚ Mijn Berichten op Mijn UWV መልእክቲ ክትሰደልና ትኽእል ኢኻ። ምኽንያቱ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ናይ ስራሕተኛታት ቴሎፎን ነዊሕ ሪጋ ኢኽ ትጽበ። ጽቡቅ ጌርና ድማ ክንሕግዘካ ኢና።

 

ሕማም
ኣብዚ ናይ ኮሮና ቅልውላው ግዜ ናይ ሕማም ኣውትኬሪን ክረክብ ይኽእል ዶ?
እንተድአ ኣብ ስራሕ ጸኒሕካ እሞ ድማ እንተሓሚምካ፡ መብዛሕትኡ ግዜ ደሞዝካ ትኽፈል ኢኻ። ሓደ ሓደ ግዜ ድማ ኣስራሒኻ ናይ ሕማም ኣውትኬሪን ካብ UWV ክሓተልካ ይኽእል እዩ። ኣብዚ ታሕቲ ኣነ ሓሚመ ዝብል ብዙሕ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።
https://www.uwv.nl/particulieren/ziek/index.aspx

ብሰንኪ ናይ ምትሕልላፍ ሓደጋ ኣብ ናይ ስርሐይ ቦታ እንተዘይሰሪሐ ኣስራሕየይ ደሞዘይ ክኸፍለኒ ይኽእል ዶ? ወይ ውን ብምኽሪ ናይ GGD ወይ RIVM መልክዕ ኣብ ምውሻብ ወይ ኳራንታይን ቦታ እንተደአ ሃልየ?
እወ፡ ብሕጋዊ መገዲ ኣስራሒኻ ደሞዝካ ምኽፋል ክቅጽሎ ኣለዎ። ሓደ ሓደ ግዜ ውን ኣስራሒኻ ናይ ሕማም ኣውትኬሪንግ ክሓተልካ ይኽእል እዩ። ኣብዚ ታሕቲ ኣነ ሓሚመ ዝብል ብዙሕ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።
(https://www.uwv.nl/particulieren/ziek/index.aspx)

ኣብ ግምት ከተእትዎ ዘለካ ግን መዓስ እዩ ናይ ሰዓል ወይ ቁሪ ቁሪ ምልክታት ጀሚሩካ።

ናይ ሓገዝ ኣገልግሎት UWV
ናብ ቆጸራታት ክኸይድ ይኽእል ዶ፡ ማለት ከም ኣኼባታት ወይ ውን ስልጠናታት ኣብ ቤት ጽሕፈት ናይ UWV?
ኩሎም ቤት ጽሕፈታትና ዕጽዋት እዮም።
ቆጸራታት ድማ ብቴሎፎን ጌርና/ደዊልና ኢና ንምስርሖም ዘለና። ብኸምዚ መገዲ እንተዘይኮይኑ ቆጸራ ይድምሰስ እዩ። ናብ ናይ ስራሕ ቦታና ከይትመጹ ድማ ንምሕጸነኩም ኣለና።

ተመዲቡ ዝጸንሐ ኣኼባ ወይ ቆጸራ ኣለካ ድዩ? ስለዚ እዚ ኣይቅጽልን እዩ። ስለዚ ንሕና ክንድውለልካ ኢና፡ ወይ ደብዳበ ክንሰደልካ ኢና፡ ወይ መልእኽቲ ኣብ ናይ ስራሕ ካርታ። ወይ ድማ ናይ ቴሎፎን ቆጸራ ከም ብሓድሽ ክንገብረልካ ንኽእል

ኣብ UWV ስልጠናታት ክትወስድ ተዓዲምካ ዲኻ? እዚ ስልጠና እዚ ውን ኣይቅጽልን እዩ፡ ስለዚ ኣብቲ ናይ ስራሕካ ካርታ መልእኽቲ ክመጸካ እዩ። እንድሕር ስልጣናታት እንተዘይቀጺሎም ድማ፡ ነቲ ናትካ ኣውትኬሪን ዝኾነ ሳዕቤን የብሉን።

ካልእ ሕቶ ኣለካ ድዩ? ነዚ ድማ ብዝተኻእለ መጠን ብ online ከተቅርቦ ትኽእል ኢኻ። እዚ ድማ በቲ ናይ ስራሕ ካርታ ወይ ውን በቲ Mijn berichten op Mijn UWV ክኸውን ይኽእል እዩ።
ወይ ድማ ናብ ናይ ደለይቲ ስራሕ ቲሎፎን UWV ክትድውል ትኽእል ኢኻ።
እዚ ቁጽሪ ቴሎፎን ድማ ኣብዚ service & contact ዝብል ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ።

 

bron: uwv.nl