ሓድሽ ሓበሬታ፡

ኔዘርላንድ ኣይክዕጾን እዩ፡ ካቢነት ተቆጻጺርካ ምምሕልላፍ ናይቲ ቫይረስ ተዛሪቦም።

ሓድሽ ሓበሬታ፡
ቃል ናይ Rutte፡

ቃል ናይ Rutte፡ ምዕጻው ዝባሃል የለን፡እንተኾነ ብምቁጽጻር ምምሕልላፍ ናይቲ ቫይረስ።

 

ኔዘርላንድ ኣይክዕጾን እዩ፡ ካቢነት ተቆጻጺርካ ምምሕልላፍ ናይቲ ቫይረስ ተዛሪቦም። ብምውሳኺ ዝዓበየ ክፋል ናይ ኔዘርላንድ በዚ ሕማም ክልከፍ ሙዃኑ Rutte ኣብዚ ናይ ቀጥታ ዝገበሮ ዝርርብ ሓቢሩ።ሎሚ ምሸት Rutte ብጣዕሚ ኣገዳሲ  ዘረባ ኣመሓላሊፉ። እዚ ግዝያዊ ስጉምቲ ኣንጻር ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኔዘርላንድ ሓድሽ ዝኾነ ሓዋሁ ፈጢሩ ኣሎ፡ ኣብ ግዜ ሰላም ፍሉይ ዝኾነ ነገር። Rutte ደጊሙ ኣብ ዘረብኡ  ካቢነት ኔዘርላንድ ክዕጾ ከምዘይብሉ ምዃኑ ምርጭኦም ገሊጹ ኔሩ።

 

ብመንጽር ሩተ፡ ሰለስተ ኣማራጺታት ከምዘለዉ ገሊጹ፡ እቲ ቀዳማይ ኣማራጺ ብምቁጽጻር ምምሕልላፍ ናይቲ ቫይረስ።ኔዘርላንድ ድማ እዚ ቀዳማይ ሜላ እያ ክትክተል፡ ከምሳዕቤኑ ድማ ብዙሓት ኣህዛብ ክሓሙ እዮም። እዚኦም ድማ ነቲ ሕማም ክቆጻጸርዎ ዝኽእሉን ከምኡ ውን ሓደገኛ ምልክታት ዘይብሎምን እዮም። ጫፍ ናይቲ ሕማም ብንካይ፡ ነቲ ሕማም ንዝተናውሐ ግዜ ብምዝርጋሕ፡ ዓቅሚ ናይ ሕክምናታት ድማ ምሕያል፡ ከምዚ ክኸውን ከኣ ነቶም ናይ ምክልኻ፡ዓቅሞም ትሑት ዝኾነ ሰባት ብጽቡቅ ምክልኻል። ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ድማ ተጠቀምቲ  ወይ ተረባሕቲ ናይቲ እኩብ ተጻዋርነታት ኣብ ኔዘርላንድ ዝምዕብል ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። እዚ ድማ ኣብ ከባቢኦም ድፋዕ ምስራሕ ማለት እዩ ኢሉ ገሊጽዎ ኣሎ Rutte።

 

ካቢነት ኣብ ዕጹው ነገር ዋላ ሓደ ለውጢ ክንርኢ ኣይከአልናን ኢሎም ኣለዉ፡ እቲ ካልአይ ሜላ ብመንጽር ክኢላታት ዋላ ሓደ ስምዒት ዘይህብ እዩ ኢሎም። ኣብ ዕጹው ንገር ዋላ ሓደ ናይ ተጻዋርነት ዓቅሙ ከማዕብል ዝኽእል የለን። ምዕጻው ማለት ድማ ነቲ ቫይረስ ካብ መጀመርታ ኣብ ሓደ ዝተወሰነ ዓቀንን ቅርጽን ትገድፎ ኣለኻ ማለት እዩ። እቲ ከም ሳልሳይ ዝቀረበ ስልቲ ድማ ነቲ ቫይረስ ብፍኑው ምስዳድ እዩ። እዚ ማለት ድማ ሕጂ ስጉምቲ ክትወስድ እንተዘይክኢልካ ማለት እዩ። በዚ መልክዕ ድማ እቲ ጫፍ ናይቲ ሕማም ብመንጽር ሕክምናዊ ክንክን ብጣዕሚ ዓቢ ይኸውን፡ እዚ ማለት ድማ ICs ይመልእ ከምኡ ውን ብዙሓት ካብቶም ተጻዋርነቶም ትሑት ዝኾኑ ሰባት ይልክውፉ። ካቢነት ድማ ነዚ ከም ሳልሳይ ዝቀረበ ሜላ ብፍጹም ክኸውን ከም ዘይብሉ ተዛሪቦም። እቶም ካቢነት ነዚ ውሳነ ዘመሓላለፉ  ካብ ኪኢላታት ብምውካስ እዩ።

 

ስጉምትታት

 

ኩሎም  ሕጂ ዝውሰዱ ስጉምትታት ድማ ኣብቲ ቀዳማይ ኣማራጺ እዮም ክጸቅጡ።

ዝለዓለ ምቁጽጻር ካብ ዝነአሰ ክሳብ ዝዓበየ ስጉምትታት። ኣጻብዕትና ከኣ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ምቆጻጸሪ ክንጸቅጦ ኢና።እዚ ድማ ኣብቲ ጠባይ ናይቲ ቫይረስን ከምኡ ውን ኣብ ውጽኢት ናይቲ መጽናዕትን እዩ ዝሙርኮስ። ገለ ስጉምትታት ክዛነዩ እዮም ገሊኦም ድማ ክተሩ እዩም። ኣብ ሞንጎ እዞም ስጉምትታት ምዛናውነት ክንደሊ ኢና፡ ተራ ሂወት ድማ ክትቅጽል ኣለዋ ኢሉ Rutte።

 

ቀዳማይ ሚኒስተር Rutter ካልእ ጸቂጡ ዝተዛረበሉ ነገር እንተኔሩ፡ ብዛዕባ ቁጠባዊ ሳዕቤን እዩ። ምኽንያቱ ዓበይቲ እዮም። ካብ ንአሽቱ ኣካየድቲ ስራሕን ዓበይቲ ትካላትን ንአብነት KLM።ካቢነት ነዚኦም ክድግፎም እዩ። ትካላት ከይከስሩን ሰባት ካብ ስርሖም ከይከስሩን ኩሉ ዝከአለ ዘበለ ክገብር ሙዃኑ ሓቢሮም።

 

ቀዳማይ ሚኒስተር Rutte ናብ ኩሉ ህዝቢ ኔዘርላንድ መልእኽቱ ብምምሕላልፍ ዘረብኡ ዓጽዩ። እዚ ገጢሙና ዘሎ ብድሆ ዓቢ እዩ። ብሓንሳብ ኬና ድማ ንበድሃዮ። ብሓንሳብ ኬና ከኣ ክንብድሆ ኢና። ነዚ ግዜ እዚ ድማ ብሓደ ኬና ክንሓልፎ ኢና።ናባኹም ድማ ጻውዒተይ የመሓላልፍ ኣለኹ።

Bron: 
https://www.bredavandaag.nl/nieuws