መልእኽቲ/ ዘረባ ናይ ንጉስ Willem-Alexander

መልእኽቲ/ ዘረባ ናይ ንጉስ Willem-Alexander ዓርቢ 20 መጋቢት

መልእኽቲ/ ዘረባ ናይ ንጉስ Willem-Alexander
ዓርቢ 20 መጋቢት

መልእኽቲ/ ዘረባ ናይ ንጉስ Willem-Alexander ዓርቢ 20 መጋቢት

 

ንጉስ Willem-Alexander ኣብ ኣተሓሕጻ ናይ ኮሮና ቫይረስ ብጣዕሚ ዕጉብ ምዃኑ ገሊጹ።ንሱ ኣብ መግለጺኡ ብዛዕባ ሕሙማት ናይ ኮሮና ቫይረስን ካብቲ ሕማም ዝተጠቅዑ/ዝደሓኑ ቤተ ሰብን ገሊጹ።ንሱ ኣብ፡መግለጺኡ ብሞዩኡ ይኹን ወይ ድማ ወለንታዊ ሎይኑ ንዘሰርሐ ሰብ ብጣዕሚ ኣድኖቁ።ንሱ ኣብ መግሊጺኡ "ልቢ ናይ ሕ ረተ-ሰብ ስርሓ/ትርግትአ ንክትሰርሕ/ክትቅጽል ኣኽኢሎማ ኢሉ"፡ወሲኹ ድማ እቶ ዝተወስዱ ስጉምትታት ኣገደስትን ፍሉያትን እዮም ኢሉ።ብተወሳኺ ህዝቢ ኔዘርላንድ ዘርአዮ ምውሳእ ፍሉይ እዩ ኢሉ።ንሱ ድማ ብ ዶክቶራት፡ ተሓጋገዝቲ ሓካይም፡ክኢላታት፡ከምኡ ውን ተመራመርቲ ሕጉስ/ዕጊብ ሙዃኑ ገሊጹ ኣሎ ከምኡ ውን ብድሌቶም ፍሉይ ሓገዝ ዝገበሩ ዘለዉ ሕጉስ እየ ኢሉ። ንሱ ድማ ወሲኹ ንሕና ርእሰ ተአማንነትናን ሓገዝናን ከነሪኦም ኣገዳሲ እዪ ኢሉ።ንሕና ሓደ ዕላማ ኣለና ንሱ ድማ ብሓደ ኬና ክንሰርሕን ነዚ አሸጋሪ ግዜ ክንሓልፎን ከምዘለና ተዛሪቡ።ንሕና ነቲ ቫይረስ ደው ከንብሎ ኣይንኽእልን ኢና እንታይ ደኣ ጽምዋ ናይቲ ቫይረስ ክንብድሆ ንኽእል ኢና ኢሉ።ኔዘርላንድ ህዝቢ ብሓደ ኬኑ ንዝኾነ ነገር ዝብድሃላ እያ፡ሕጂ ድማ ኩልና ኬና ብሓደ ኬና ዋላ ሓደ ዘይጉድአሉ ክንሰርሕ ኣለና። ጥንቃቐ፡ ምትሕግጋዝን ከምኡ ውን ፍሕሹው ገጽ ምልክት ብሓደ ኬንካ ምብዳህ ናይቲ ጸገም እዩ።
ዓመተ 2020 ፈጺምና ክንርስዓ ዘይንኽእል ዓመት እያ እንተኾነ ዓመተ ተስፋን ምትሕግጋዝን ከምኡ ውን ዓወት ምሳና እዩ ክተርፍ ።ኣብዚ ብርቱዕ ግዜ ንተሓቋቆፍ/ንተሓጋገ

foto komt uit : NOS.NL


Arabisch                      Nederlands