መሕለፊ ወረቀት ናብ ድምጺ ምሃብ 2021

መሕለፊ ወረቀት ናብ ድምጺ መውሃቢ ኣብ ኔዘርላንድ ናይ ሓደ ሰብ ናይ ውልቁ መሕለፊ ኮይኑ፡እዚ ሰብ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ኣከባቢ ወይ ምምሕዳራት ከድምጽ ዘኽእሎ ወረቀት እዩ

መሕለፊ ወረቀት ናብ ድምጺ ምሃብ 2021
መሕለፊ ወረቀት ናብ ድምጺ ምሃብ 2021

መሕለፊ ወረቀት ናብ ድምጺ ምሃብ

 

voor Nederlands klik hier

መሕለፊ ወረቀት ናብ ድምጺ መውሃቢ ኣብ ኔዘርላንድ ናይ ሓደ ሰብ ናይ ውልቁ መሕለፊ ኮይኑ፡እዚ ሰብ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ኣከባቢ ወይ ምምሕዳራት ከድምጽ ዘኽእሎ ወረቀት እዩ።እዚ መሓለፊ ወረቀት ናብ ምርጫ መረጽቲ ንምርካብ ዝግበር ዕድመ እዩ- እዚ ድማ ብውሕዱ ቅድሚ 14 መዓልታት ቅድሚ ምርጫ ምክያዱ እዩ- ኣብ ናይ ገዛኻ ኣድራሻ ይመጸካ።

እቶም መተጽቲ ድማ ኣብቲ መዓልቲ ምርጫ ናብቲ መምረጺ ቦታ ሕዞሞ ይኸዱ ምስ ታሴራ ጌርካ ብሓደ።እዚ ወረቀት እዚ ድማ ንአስታት 5 ኣቢሉ ከም መሕለፊ ክጠቅም ይኽእል እዩ።ሐደ መራጺ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ባዕሉ ክመርጽ ዘጸግሞ እንተድአ ኮይኑ፡ ስለ'ዚ ብመልካዕ ውክልና ብመገዲ ካልእ ሰባት ከድምጽ ይኽእል እዩ።

 

እዚ ናብ ምርጫ መሕለፊ ውርረቀት ዝወሃበካ፡ንኸተድምጽ ብቁዕ ምስ ትኸውን ጥራይ እዩ።

 

ከተድምጽ ዘኽእሉኻ ረቋሒታት፡

 

  •  ኣብቲ መዓልቲ ምድማጽ ንስኻ ዕድመ 18 ወይ ድማ ልዕሊኡ ክትከውን ኣሎካ።
  •  ዕለት 1 ለካቲት 2021 መንነት ናይ ኔዘርላንድ ዝሓዝካ ክትከውን ኣሎካ።
  •  ኣብቲ እትነብረሉ ምምሕዳር ኣብቲ ናይ ህዝቢ ጸብጻብ (BRP) ቅድሚ ዕለት 30 ጥሪ 2021 ዝተመዝገብካ ክትከውን ኣሎካ።
  •  ካብ ናይ ምምራጽ መሰል ኣይተነጸልካን፡

 እዚ ወረቀት መሕለፊ ናብ ምርጫ ናብቲ ተመዝጊብካሉ ዘለኻ ኣድራሻ ክመጸካ እዩ ኣብ 1 ለካቲት 2021። ድሕሪ 1 ለካቲት ገዛ ቀይርካ ዲኻ? ስለዚ እቲ መሕለፊ ወረቀት ናብ ምርጭ ናብቲ ኣረጊት ኣድራሻኻ ተሰዲዱ ኣሎ። እቲ ወረቀት መሕለፊ ናብ ምርጫ ናብቲ ሕዳሽ ኣድራሻኻ ክመጸካ ኣይክእልን እዩ።

 

ክሳብ 1 መጋቢት ናብ ምርጫ መሕለፊ ወረቀት ወይ stempluspas እንተዘይመጺኡካ ወይ እንተድአ ጠፊኡካ፡ ክሳብ 12 መጋቢት ሰዓት 17፡00 ዘሎ ግዜ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።

 

ቅያር ወረቀት ድማ ብ online ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። ወይ ውን ብአካል ኣብ ናትካ ምምሕዳር ኬድካ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።