ምኽሪ፡ ሓደ ሰብ ካብ ስድራቤትኩም ጉንፋዕ ምስ ዝሕዞ

ካብ ኣባል ስድራ-ቤትኩም ጉንፋዕ ምስ ዝሓምም፡ ኣብቲ ገዛ ትነብሩ ሰባት እዞም ስዒቦም ዝመጹ ከም ለበዋታት ክትጥቀምሎም ትኽእሉ።

ምኽሪ፡ ሓደ ሰብ ካብ ስድራቤትኩም ጉንፋዕ ምስ ዝሕዞ
ሓደ ሰብ ካብ ስድራቤትኩም ጉንፋዕ ምስ ዝሕዞ

ምኽሪ፡ ሓደ ሰብ ካብ ስድራቤትኩም ጉንፋዕ ምስ ዝሕዞ

 

ንቋንቋ ኔዘርላንድ ኣብዚ ጠውቁ                                       
ንቋንቋ ዓረብ ኣብዚ ጠውቁ

 

ካብ ኣባል ስድራ-ቤትኩም ጉንፋዕ ምስ ዝሓምም፡ ኣብቲ ገዛ ትነብሩ ሰባት እዞም ስዒቦም ዝመጹ ከም ለበዋታት ክትጥቀምሎም ትኽእሉ።

 

-  ንባዕልኹም መርመራ ክትገብሩ ኣድላዪ ኣይኮነን።

 

-  ካብቲ ጉንፋዕ ሓሚሙ ዘሎ ኣባል ስድራ ወይ መናብርትኹም ርሕቀትኩም ሓልዉ፡ማለት ኣይትሕቆፉዎ፡
   ኣይትስዓሙዎ፡ ከምኡ ውን ጾታዊ ርክብ ኣይትግበሩ።

 

-  ብዝያዳ እቲ ጉንፋዕ/ሰዓል ዝሓመመ ሰብ ናይ ገዛእ ርእሱ ፍሉይ ክፍሊ/ገዛ እንተደኣ ኣለዎ ኮይኑ እቲ ናይ
   ምምሕልላፍ ተኽእሎታት ውሑድ ይኸውን።

 

- ንስኹም ወይ ደቅኹም ናብ ውሽጢ ናይቲ ዝሓመመ ሰብ ምእታት ኣድላዪ ኣይኮነን።, ኣብ ጀርዲንኩም/Tuin
  ወይ ኣብ ባልኮን/balkon ኮፍ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ምለት ኣብኡ ካልእ ሰባት እንተደኣ ዘይሃልዮም ማለት
  እዩ።

 

- ናብ ገዛኹም በጻሕቲ ክመጹ ውን ጽቡቅ ኣይኮነን።

 

- ናይቲ ሓሚሙ ዘሎ ሰብ ንብረት ማለት ከም ማንካ፡ ብያቲ፡ ኩባያ፡ መጽረዪ ስኒ፡ መንዲል/መድረዚ ኢድ
  ክትጥቀሙ የብልኩምን።

 

- መሕጸቢ ነብስኹምን ዓይኒ ምድርን መዓልታዊ ብግቡእ ክጸሪ ኣለዎ፡ ብተወሳኺ እቲ መስኮት ን 30 ደቂቅ
  ክፈትዎ።

 

- ብቀጻሊ እትሪኢዎም ነገራት ኣጽርይዎም፡ማለት ከም ናይ ማዕጾ መዃሕኩሒ፡ ናይ መብራህቲ መወልዒ
  ዝአመሰሉ። መጀመርታ ብ ኖርማል መጽረዪ ነገር ጌርኩም ኣጽርይዎም፡ድሓር ድማ ከም ተወሳኺ ኣብ ብኬሪ
  ተወሳኺ መጽረዪ ቀመም ጌርኩም ኣጽርይዎ።ብድሕሪዚ ድማ እቲ ዘጽረኹሙሉ ጨርቂ ብቐጥታ ኣብ መሕጸቢ
  ማሽን ኣእትውዎ።ብድሕሪ'ዚ ድማ ኢድኩም ብሳምና ጌርኩም ተሓጸቡ።

 

ንስኹም/ደቅኹም ዝስማዓኩም ነገር እንተደኣ ሃልዩ ኩልኹም ኣብ ገዛ ጽንሑ/ኮፍ በሉ።ንስኹም ወይ ደቅኹም ን 24 ሰዓታት ስጋብ እቲ ቃንዛ/ዝስማዓኩም፡ዘሎ ሰጋብ ዝገድፈኩም።


Bron : Thuisarts, RIVM