ስርዓተ ትምህርቲ

ናብ ዝተፈላለዩ ጽፍሕታት ክትሰግረሎም ትኽእል ስልጠናታት ናብ ዝተፈላለዩ ሞያዊ ትምህርቲ ።

ስርዓተ ትምህርቲ

 

ናብ ዝተፈላለዩ ጽፍሕታት ክትሰግረሎም ትኽእል ስልጠናታት ናብ ዝተፈላለዩ ሞያዊ ትምህርቲ ።

 

 

ናይ ኔዘርላንድ ስርዓተ ትምህርቲ ካብቲ ትጥቀመሉ ዝነበርካ ፍሉይ እዩ።ናብ ዝተፈላለየ ጽፍሕታት ክትሰጋገረሎም ትኽእል ናይ ትምህርቲ ሞያዊ ስልጠናታት ኣለዉ። ኣብ ኔዘርላንድ ስርዓተ ትምህርቲ ኣብ ክልተ እዩ ዝምቀል፡
- ናይ ዕድመ ግሩፖ፡
* ቀዳማይ ደረጃ ትምህርቲ( ክሳብ ዕድመ 12)
* ካልአይ ደረጃ ትምህርቲ( ካብ ዕድመ 12 ክሳብ 16, 17, ወይ 18.
- ድሕሪ ካልአይ ደረጃ ስዒቡ ዝመጽእ ትምህርቲ ኣብ ጽፍሕታት mbo, hbo ወይ ዩኒቨርሲቲ።

ካልአይ ደረጃ ትምህርቲ

ካብ ቀዳማይ ደረጃ ትምህርቲ ቀልዑ ናብ 4 ጽፍሕታት ናይ ካልአይ ደረጃ ትምህርቲ ክሰጋገሩ ይኽእሉ እዮም፡ ካብቲ ዝተሓተ ናብቲ ዝለዓለ ማለት እዩ።
- ተግባራዊ ስርዓተ ትምህርቲ ( ስጋብ 18 ዕድሜኻ ተብዕል ክትማሃር ይከአል)
- Vmbo ( 4 ዓመታት ሓቀኛ ጽፍሒ ብድሕሪኡ ናብ mbo)
- Havo ( 5 ዓመታት ሓቀኛ ጽፍሒ ብድሕሪኡ ናብ hbo)
- Vwo ( 6 ዓመታት ሓቀኛ ጽፍሒ ብድሕሪኡ ናብ wo-wetenschappelijke ዩኒቨርሲትይ)

ድሕሪ ካልአይ ደረጃ ትምህርቲ ፡ ድሒሩ ዝመጽእ ስርዓተ ምህሮ

3 ዓይነት ጽፍሕታት ዓይነት ምህሮ ስዒቦም ይመጹ፡
Mbo፡ ማእከላይ ደረጃ ናይ ሞያ ትምህርቲ
Hbo፡ ላዕለዋይ ናይ ሞያ ትምህርቲ፡
Wo፡ ሳይነሳዊ ስርዓተ ትምህርቲ፡
መእተዊ ናብ HBO ን ዩኒቨርሲቲን፡ እንድሕር ዕድሜኻ ልዕሊ 21 ኮይኑ።
ልዕሊ 21 ዓመት እንተድአ ኬንካ ከምኡ ውን vwo ወይ hbo ዲፕሎማ ዘይብልካ እንተኬንካ ፡ ሓደ ሓደ ግዜ መእተዊ ፈተና ክትገቢር ይከአል እዩ ኣብ hbo ወይ ዩኒቨርሲቲ ኬድካ ምህሮ ከተጽንዕ፡ እዚ ከኣ colloquium doctum ተባሂሉ ይጽዋዕ። ቀሊል መእተዊ ፈተና ኣይኮነን፡ ኣጸቢቅካ ክትዳለው ኣለካ።
 
ኩሉ ግዜ ነቲ ዝመረጽካዮ ሞያ መእተዊ ቅጥዕታት ኣጸቢቅካ ሓብር። መብዛሕትኡ ግዜ ሙሉእ ቅጥዕታት ኣለዎ። ስለዚ ንስኻ ቅድሚ ሌላ ምግባርካ ናይ ዝተወሰና ዓይነት ምህሮ ኣፍልጦ ክህልወካ ኣለዎ።ንኔዘርላንዳውያን ውን ከምኡ።
 
ንዝያዳ ሓበሬታ: