ካቢነ ሚኒስተራት ነዚ ቀዳማይ ጥንቁቕን ስጉምቲ ናይ ምኽፋት ካብ ዕለት 28 ሚያዝያ ከተግብርዎ እዮም።

ቀዳማይ ክፋል ዱኳናት ከምኡ ውን ቤት መግብታት ብከፊል ክኽፈቱ እዮም፡ ነወዳእታ ናይ ሰዓታት እቶ-እቶ።

ካቢነ ሚኒስተራት ነዚ ቀዳማይ ጥንቁቕን ስጉምቲ ናይ ምኽፋት ካብ ዕለት 28 ሚያዝያ ከተግብርዎ እዮም።
Corona

ካቢነ ሚኒስተራት ነዚ ቀዳማይ ጥንቁቕን ስጉምቲ ናይ ምኽፋት ካብ ዕለት 28 ሚያዝያ ከተግብርዎ እዮም።

 

ቀዳማይ ክፋል፡ ዱኳናት ከምኡ ውን ቤት መግብታት ብከፊል ክኽፈቱ እዮም፡ ነወዳእታ ናይ ሰዓታት እቶ-እቶ።

 

Voor Nederlands klik hier

 

 

እቲ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነ ነገር ግን ኩልና ነቶም መሰረታውያን ሕግታት ምትግባር እዩ፡ከም ኢድ ምሕጻብ፡ርሕቀት ምሕላው፡ ከምኡ ውን ምልክታት ምስ ዝስምዓካ ኣብ ግዛ ምጽናሕን ምምርማርን፡ ከምኡ ውን ብዝቀልጠፈ መገዲ ክንክተብ ኢና።

 

ቀዳማይ ደረጃ ናይ ምኽፋት መደብ 28 ሚያዝያ

ዕለት 28 ሚያዝያ እዞም ዝስዕቡ ሕግታት ክግደፉ እዮም ወይ ድማ ክማዓራረዩ እዮም።ካልእ ዝተረፉ ሕግታት ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ተግባር ክውዕሉ እዮም።

 

መወዳእታ ሰዓት እቶ-እቶ

ዕለት 28 ሚያዝያ ሰዓት 4፡30 ሰዓት እቶ-እቶ ውዱቅ ክኸውን እዩ።

ገዛ ምብጻሕ ናብ 2 ሰባት ክሳጋገር እዩ።እቲ ናይ ምብጻሕ ግዛ ምኽሪ ድማ ክቅየር እዩ።እቲ ሓድሽ ምኽሪ ድማ ኣብ ማዓልቲ እንተበዝሑ 2 ሰባት ጥራይ ኣብ ገዛ ተቀበል።ኣብ ማዓልቲ ድማ 1 ግዜ ናብ ምብጻሕ ምኻይ ይከአል።

 

ቤት መግብታት ክኸፈቱ እዮም

ቤት መግብታት ኣብ ደገ ካብ ሰዓት 12፡00 ክሳብ 18፡00 ኣብ ትሕቲ እዞም ዝስዕቡ ረቋሒታት።እንተበዝሐ ኣብ ሓደ ቤት መግቢ 50 ሰባት ጥራይ ፍቁድ።ቀወምቲ ኮፍ መበሊ ኣለዉ፡ባዕልኻ ምስሳይ ድማ ኣይፍቀድን እዩ።

 ኣብ ሓደ ጣውላ 2 ሰባት ኮፍ ክብሉ ይፍቀድ ንሱብድማ 1,5 ርሕቀት ሓሊኻ።ብዘይካ ካብ ሓደ ገዛ ዝመጹ ስድራን ትሕቲ ደቂ 12 ዕድመ ቆልዑን ኣብ ሓደ ጣውላ ብዙሓት ኮፍ ምባል ይከአል።

በጻሕቲ ኣብ ውሽጢ ክኸፍሉ ይከአል እዮም፡ዓይኒ ምድሪ ክጥቀሙ ይኽእሉ እንተኾነ ናይ ኣፍ መሸፈኒ ግዴታ እዩ።

 

ዱኳናትን ከምኡውን ናይ ደገ ዓዳጋ ክፉት

ኩሎም ዱኳናት ብዘይ ቆጸራ ዓማዊል ክቅበሉ ይከአል እዩ።እንተኾነ ግን ረቋሒታት ኣለዉ።ንአብነት ኣብ ውሽጢ ዱኳን ዝአትዉ ብዝሒ ዓማዊል።ስጋብ ሕጂ ድማ ጻዕቂ ዘለዎ ቦታታት ምውጋድ ኣገዳሲ እዩ።ስለዚ ኣብ ህዱእ ግዜ ናብ ድኳን ክትከይድ ይምረጽ፡ንአብነት ናይ ንግሆ ኣቀዲምካ።ብዝተኻእለ መጠን ንበይንኻ ኪድ።ኣብቶም ኣገደስቲ ዱኳናት ኣይኮናን ንብል ዘለና።ከም ዱኳን ክዳውንቲ፡ ካብ ሰዓት 6፡00 ክሳብ 2፡00 ክኽፈቱ እዮም።ኣገደስቲ ዱኳናት ከም supermarkten ድማ ከምቲ ናይ ቀደም ልሙድ ግዜ፡ክኽፈቱ እዮም።ማብ ዱኳናት መሸፈኒ ኣፍ ምግባር ድማ ግዴታ እዩ።

 

ላዕለዋይ ቤት-ትምህርቲ 1 ግዜ ኣብ ሰሙን

ተማሃሮ ናይ ዩኒቨርሲትን ካልአይ ደረጃን ካብ ሰኑይ 26 ሚያዝያ ኣብ ሰሙን 1 ግዜ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኬዶም ክከታተሉ ይኽእሉ እዮም።ኣብ ትሕቲ 1,5 ናይ ርሕቀት ረቋሒ።

 

Theorie- examen ይከአል እዩ

ናይ መምርሒ ማኪና፡ጃልባ፡ነፋሪት፡ ክልሰ ሓሳብ ፈተና እንደገና ተፈቂዱ ኣሎ።

 

ስነስርዓት ቀብሪ

ኣብ ስነስርዓት ቀብሪ ዝሳተፉ ብዝሒ ሰባት ድማ ናብ 100 ሰባት ልዒሉ ኣሎ።

 

ስዒቡ ዝመጽእ ናይ ምኽፋት መደብ

እቲ ካልአይ ስዒቡ ዝመጽእ ናይ ምኽፋት መደብ እቲ ዝቀልጠፈ ዕለት 11 ሰነ እዩ ተመዲቡ ዘሎ።ኣብኡ ንአብነት ከም ናይ ደገ ቦታታት ናይ እንስሳታት መዘናግዒ ቦታ፡ ፓርክታት ክኸውን እዩ።ኣብኡ ስዒቡ ድማ ኣብ ደገን ኣብ ውሽጥን ናይ ስፖርት  ምስ ረቋሒታቱ ክስዕብ እዩ።

 

ምንጪ፡ Rijksoverheid