ናይ ጥዕና መድሕን

ናይ ጥዕና መድሕን

ናይ ጥዕና መድሕን

ናይ ጥዕና መድሕን

ናይ ጥዕና መድሕን ኣብ ክልተ ይኽፈል፡ ኣገዳሲ ናይ ጥዕና መድሕን ከምኡ ውን ብድሌትካ ትውስኾ ተወሳኺ ናይ ጥዕና ጁባታት(እቲ ኣገዳሲ ናይ ጦና መድሕን ንኹሉ ሰብ ግዴታ እዩ) ፡


BASISVERZEKERING
-ዋጋታት ናይ ገዛ ሓኪም፡ናይ ሕክምና ከምኡ ውን መብዛሕትኦም መድሃኒታት ብጀካ ናይ ስኒ ሓኪም ይሽፍነልካ! (ኩሉ ግዜ እዞም ዋጋታት ውሑስ ዲኻ ኣረጋግጽ)
-ንኹሉ ኣገዳሲ ናይ ጥዕና መድሕን
-ግዴታ ንኹሉ ሰብ


ሙሉእ ናይ ጥዕና መድሕን(ተወሳኺ ናይ ውሕስነት ጁባታት)
-ተወሳኺ  ክንክን ናይ ማሳጅ፡ ክንክን ናይ ቀዋሚ ሕማም ከምኡ ውን ናይ ስኒ ሓኪም
-ነፍሲ ወከፍ ጁባ ፉሉይ እዩ፡ ባዕልኻ ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ ኣየኖት ተወሳኺ ከምዘድልዩኻ
-ናይ ወርሓዊ ክፍሊት ከኣ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣገዳሲ ናይ ጥዕና መድሕን ትኸፍሎ
-ከም ምርጫኻ


ዋጋታት ከምኡ ውን ናይ ባዕልኻ ተሓታትነት

ናይ ጥዕና መድሕን ወርሓዊ ኢኻ ትኸፍሎ(እዞ ዋጋታት ከኣ ኣብቲ ንስኻ ዝመረጽካዮ ናይ ጥዕና ጁባታት እዩ ዝሙርኮስ)። ብድሕሪኡ ከኣ ነቲ ቀዳማይ ክፋል ፍሉይ ዝዋሃበካ ትኸፍሎ። ናይ ጥዕና መድሕን ናይ ሓፈሻዊ ዋጋታት ይኸፍል፡ንኣብነት ናብ ሕክምና እንተኬድካ። ዓቅሚ ኣዳም ዝአኸሉ መጀመርታ €385,- ይኸፍሉ ንፍሉይ ክንክን፡ እዚ ከኣ ናይ ባዕልኻ ተሓታትነት ንብሎ።


ዝያዳ ሓበሬታ፡ https://www.indwpender.nl