መዘኻኸሪ፡ ናይ ትራፊክ መቅጻዕቲ ኣብ ግዜ ሕጋይ ኩነታት ኣየር

ኣብዚ ናይ ሓጋይ ኩነታት ኣየር ኣብ ጽርግያ ክትወጽእ ከለኻ ጽቡቅ ጌርካ ሕጊ ትራፊክ ትኸተል።

መዘኻኸሪ፡ ናይ ትራፊክ መቅጻዕቲ ኣብ ግዜ ሕጋይ ኩነታት ኣየር
መዘኻኸሪ

መዘኻኸሪ፡ ናይ ትራፊክ መቅጻዕቲ ኣብ ግዜ ሕጋይ ኩነታት ኣየር

 

 

Voor Nederlands klik hier

 

ኣብዚ ናይ ሓጋይ ኩነታት ኣየር ኣብ ጽርግያ ክትወጽእ ከለኻ ጽቡቅ ጌርካ ሕጊ ትራፊክ ትኸተል።

 

ኣብዚ ቆራሪ ኩነታት ኣየር ናይ ሓጋይ ቅድሚ ናብ ጽርግያ ምውጻእካ ጽቡቅ ጌርካ ክትከታተሎም ዘለካ ነገራት ኣለዉ።

ካብዚ ከቢድ ናይ ትራፊክ መቅጻዕቲ ክትድሕን ትደሊ እንትደኣ ኬንካ።

 

  1.  ናይ ቅድሚትን ናይ ጎንን ካብ በረድ ናጻ ሙዃኑ ኣረጋግጽ

ማዓልታዊ ኣብ ማንኪናኻ krabber ክህልወካ ኣለዎ።ፖሊስ ናይ ቅድሚትን ናይ ጎድንን ካብ ብረድ  እኹል ናጻ ሙዃኑ ክከታተሉ እዮም።ንእሽትይ ናይ ቅድሚት መርአዪ ምጽራግ እኹል ኣይኮነን።እቲ መሳኹቲ ብግመ ወይ ብረድ ተሸፊኑ እንተሎ መቅጻዕቲ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።ኣብ ሕማቅ/ ዘይምቹእ ምጉዓዝ ድማ ናይ € 240 ከኸትለልካ ይኽእል እዩ፡ካልእ ረብሓ ድማ ድሕሪ ውሑድ ቆራሪ ሰሙናት ጽቡቅ ዝሰልጠኑ ናይ ኣእዳው ጅማውቲ ክህልዉኻ እዮም።

 

  1.  ጽሩያት መስትያት ክህልዉኻ ይግባእ።ካብታ መኪና ንጹር ኩነታት ክህሉ ዝእዝዝ ከቢድ ሕጊ የለን፡ እዚ ማለት ድማ ኣባል ፖሊስ ናይ መርአዪኻ እኩኹል ድዩ ኣይኮነን ምስቲ ዘለኻዮ ቦታ ኣነጻጺሩ ክርኢ እዩ።እቲ ኣባል ፖሊስ ንስኻ ቦቶም መሳኹቲ ጽቡቅ ጊርካ ከም ትርኢ ጥራይ ኣይኮነን ዝከታተል፡ኮላይ ትሑት/ውሑድ በረድ ኣብ መስትያት እንተሎ ውን ንምርአይ ኣሸጋሪ ስለዝኾነ።ስለ' ናይ ጎኒ መትያት ኩሉ ግዜ ብግቡእ ኣጽርዮ።መስትያት ናእሽቱ እዮም ግን ብጥዕሚ ኣገደስቲ ድማ።እዚ ድማ ክሳብ € 140 ከቅጻዓካ ይኽእል እዩ።

 

  1.  ኩሉ ግዜ ኣብ ዝባን ብረድ እንተሎ ጽረጎ፡ኣብ ዝባን ማኪናኻ ብረድ ተጻዒኑ ከሎ ኣይትጉዓዝ።እንተተጓዒዝካ ድማ ብረድ ክረግፍ ሙዃኑ እዩ።በዚ ምኽንያት ድማ ብሕሬኻ ዘለዉ ዘወርቲ ክፈርሑን ከጭበርብሩን ይኽእሉ ወይ ውን ኣብ ጽርግያ እንታይ ኣሎ ጽቡቅ ክዕዘቡ ኣይክእሉን።ኣብ ዝባን ማንኪናኻ በረድ ከሎ ምስ ትጉዓዝ ድማ ክሳብ € 240 ከቅጻዓካ ይኽእል እዩ።

 

  1.  ታርጋ መኪና ካብ በረድ ናጻ ግበሮ።ታርጋ ብጽቡቅ ከም ዝርአን ከም ዝንበብን ክኸውን ኣለዎ።ከምኡ ምስ ዘይከውን ድማ ናይ € 140 መቅጻዕቲ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።ኩሉ ግዜ ታርጋ ማኪናኻን ናይ ድሕሪት ክፋልን ችክ ግበሮ።

 

  1.  ኩሉ ግዜ መብራህቲታት ወልዓዮ። ኩሉ ግዜ ኣብ ግዜ ቀትሪ ክትውልዖ ድማ ብጣዕሚ ጽቡቅ እዩ።እንተ ኾነ ኣብ ከቢድ ኩነት ኣየርን ካቢድ ዝናብን ወይ ውን ግዜ ብረድ ክትውልዕዖ ግዴታኻ እዩ።ከይወላዕኻዮም እንተረሲዕካዮ? መቅጻዕቲ ኣሎካ። ብሰንኪ' ድማ ናይ ቅድሚት መብራህቲ ክሳብ € 140 ዝበጽሕ ክትቅጻዕ ትኽእል ናይ ድሕሪት ውን ከምኡ € 140

 

  1.  ዶብ ሰጊርካ ክትከይድ ደሊኻ? ኣብ ኔዘርላንድ ናይ ጎማ ኣብ ናይ ሓጋይ ኩነታት ግዴታ ኣይኮነን፡እንተኾነ ኣብ ካልእ ሃገራት ግዴታ እዩ።ዶብ ሰጊርካ ክትከይድ ደሊኻ? ናኪናኻ ጽቡቅ ጌርካ ችክ ግበራ።መቅጻዕቲ ድማ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ይፈላለ እዩ።ኣብ ጀርመን ንአብነት መቅጻዕቲ € 40 እዩ፡ኣብ ፈረንሳ ድማ € 135 እዩ።ኣብዘን ሃገራት እዚኤን ሓደጋ ኣጋጢሙካ? ብዝቀልጠፈ መፈዲ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ክትአቱ ትኽእል ናይ ሓጋይ ጎማ እንተዘይገበርካ።

 

  1.  ክታጥንቀቀሎም ዘለካ ናይ ሓጋይ ኩነታት ኣየር፡ ሸታሕታሕ በሃሊ፡ናይ ሓጋይ ኪፍኪፍታ፡ከምኡ ውን ብረድ፡ከምዚ ምስ ዝኸውን ብቅልጡፍ ናህሪኻ ኣማዓራሪ።ካልእ ውን ናይ ፍሬኖ ምሓዝ ርሕቀት ተኸታተል። ኣብ ግዜ ሸታሕታሕ/ለማጽ ሓብ ቦታ ቀይሕ መብራህቲ ምንሽርታት ኣባኻ ጥራይ ኣይኮነን።

 

 

ምንጪ፡ centraalbeheer.nl