ኣብ ማንኪና ምስ መን ክትጉዓዝ ትኽእል?

ምስ መናብርተይ ዘይኮኑ 2 ሰባት ኣብ ማኪና ኮፍ ክብል ይኽእል ዶ?

ኣብ ማንኪና ምስ መን ክትጉዓዝ ትኽእል?
Maatregelen

ኣብ ማንኪና ምስ መን ክትጉዓዝ ትኽእል?

 

voor Nederlands klik hier

 

ምስ መናብርተይ ዘይኮኑ 2 ሰባት ኣብ ማኪና ኮፍ ክብል ይኽእል ዶ?

 

እቲ ቀንዲ ዘረባ/ዛዕባ  ክሳብ ብሓንሳብ ንነብር ሰባት ዘይኮና ኩሉ ግዜ 1,5 ሜትሮ ርሕቀትና ክንሕሉ ኣለና።

ስለ'ዚ ኣይፋል፡ ምስ ዓርክኻ፡ ጎሬበትካ፡ ወይ ድማ መሳርሕትኻ ኣብ ማኪና ኮፍ ክትብል ጽቡቅ/ምቹእ ኣይኮነን።

ምኽንያቱ ርሕቀትኩም ከይሓለኹም ኮፍ ስለ ትብሉ፡ ኣብዚ ድማ እቲ ቫይረስ ክሓልፈካን ናብ ካልእ ሰባት ከተማሓላልፍን ዓቢ ተኽእሎ እዩ ዘሎ። እዚ ኣብ ስራሕካ ኣሎ ድዩ፡ ስለ'ዚ ምስ ኣስራሒኻ ካልእ ተኽእሎታት ንምድላይ ክትዘራረብ ኣሎካ። በዚ ምኽንያት ድማ መቅጻዕቲ ክትረክብ የብልካን።

 

 

ምስ ዓርከይ ወይ መሓዛይ ንእሽተይ ጉዕዞ ክጉዓዝ ይኽእል ዶ?

 

ኣብ ሓንቲ ማኪና 3 ሰባት ኮፍ ኢልኩም ምስ ትርከቡ እሞ ድማ ካብ ሓደ ስድራ እንተዘይኬንኩም ምቹእ ከምዘይኮነን ክሳብ 390 euro መቅጻዕቲ ከምዘለዎን ተሓቢሩ ኣሎ ( ካብ ዕድመ 13 ክሳብ 17  እንተኬንኩም ድማ 95 euro)መቅጻዕቲ።

ዕድሜኻ 18 እንተኬኑ ድማ እዚ ዝተጠቅሰ መቅጻዕትን ኣብ መዝገብካ ክሰፍር ከምዝኽእልን ተሓቢሩ ኣሎ።

 

 

ኣስራሕየይ ምስ 3 ሰባት ብ ኣውቶቡስ ናይ ስራሕ ክኸይድ ሓቢሩኒ ኣሎ፡

እዚ ይከአል ድዩ?

 

እቲ ቀንዲ ዘረባ/ዛዕባ ካብ ሓደ ስድራ እንተዘይኬና ኩሉ ግዜ 1,5 ሜትሮ ርሕቀት ክንሕሉ ኣለና( ስለ'ዚ እታ ስድራ ቤት መናብርቲ ክትከውን ኣለዋ)። ኣብ ናይ ስራሕ ኣውቶቡስ ልዕሊ ሰለስተ ሰባት እቲ ዝድለ ርሕቀት ክትሕሉ ኣይትኽእልን።

ስለ'ዚ ኣብዚ ኮሮና ቫይረስ ክሓልፈካን ከምኡ ውን ናብ ካልእ ከተማሓላልፍን ዘሎ ተኽእሎ ዓቢ እዩ፡ እዚ ኣብ ስራሕካ እንተእጋጢሙ ምስ ኣስራሒኻ ካልእ ኣማራጺታት ንምድላይ ክትዘራረብ ኣሎካ። ኣብ ከምዚ ኩነታት መቅጻዕቲ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ከምኡ ሓላፊኻ ክቅጻዕ ይኽእል እዩ።እቲ ናቱ መቅጻዕቲ ስጋብ 4350 ኣቢሉ ይኸውን።

 

ናይ uitzendbureau ኣውቶቡስ ናይ ጀርዲን ህንጻ ሰራሕተኛታት ዝመልአት ፖሊስ እንተረኸቡዋ እንታይ ይገብሩ?

 

Uitzendbreau/ወሃቢ ስራሕ ብዙሓት ሰባት ኣብ ኣውቶቡስ እንተሳፊሮም እሞ ድማ ሓጺር ርሕቀት እንተለዎም፡ ስለ'ዚ እቲ ወሃቢ ስራሕ/uitzendbreau ክሳብ 4350 euro መቅጻዕቲ ክረኽቡ ይኽእሉ። ኣብዚ ግዜ እዚ ንሶም እዮም ሓላፍነት ተሰኪሞ ዘለዉ።እቶም ተሳፈርቲ ድማ ርሕቀቶም እንተዘይሓልዮም ወይ ካብታ ኣውቶቡስ እንተዘይወሪዶም መቅጻዕቲ ክወሃቦም ይኽእል።

 

ኣደይ ናይ እግሪ ጸገም ኣለዋ፡ እንተኾነ ናብ ሓኪም ክትከይድ ደልያ፡ እሞ ኣነ ብማኪና ጌረ ከብጽሓን ክመልሳን ይኽእል ዶ?

 

ብመንጽር ሕጊ ኣይከኣልን ክንብል ንኽእል፡ ምኽንያቱ ንስኹም ኣብ ሓደ ገዛ መናብርቲ ስለዘይኮንኩም። እንተኾነ ንተነቀፍትን ክንክን ዘድልዮም ሰባት ዝሕግዙ ሰራሕተኛታት ኣብዚ ግዜ እዚ ብጣዕሚ እዮም ዘድልዩ፡ ስለዚ እዩ ድማ ምርኻብና ከነሕጽሮ ዘለና፡ እንተኾነ ብህጹጽ ምስ ዘድሊ፡ ንአብነት ናብ ሓኪም ንምብጻሕ ወይ ናብ ሕክምና ምውሳድ፡ ኣድላዪ ሓገዝ ክረኽቡ ኣለዎም።

 

Born : Politie.nl