ኣብ ገዛ ቋንቋ ምምሃር

ከምኡ ውን ዘክሩ/ሓዙ፡ ሓቅን ድሌትን እንተሎ መገዲ ኣሎ

ኣብ ገዛ ቋንቋ ምምሃር
ኣብ ገዛ ቋንቋ ምምሃር

ኣብ ገዛ ቋንቋ ምምሃር


ብዙሓት ጥብቆታት/websites/apps ኣሎ ቋንቋ ኔዘርላንድ ክትማሃርሉ ትኽእሉ።

ንአብነት።

https://oefenen.nl/program
እዚ ብጣዕሚ ጽቡቅ website/ጥብቆ እዩ።መጀመርታ ግን ክትምዝገብ ኣሎካ።ብድሕሪኡ ድማ ብዙሕ ክትለማመድ ትኽእል ኢኻ።

https://www.cambiumned.nl/oefenen/grammatica/
ን staatsexamen 1 ወይ ድማ 2 ልምምድ ክትገብር ትደሊ ዲኻ? ኣብዚ ብርትዕ ዝበለ ልምምድ ክትገብር ትኽእል ኢኻ።

https://nt2taalmenu.nl/
እዚ ብጣዕሚ ጽቡቅ website/ጥብቆ እዩ ምምዝጋብ ውን ኣየድልየካን እዩ፡ ስለዚ ብቀጥታ ክትጅምር ትኽእል ኢኻ።

https://www.leernt2.nl/
እዚ ብጣዕሚ ጽቡቅ እዩ ንጀመርቲ።ምምዝጋብ ውን ኣየድልየካን እዩ፡ብቐጥታ ድማ ክትጅምር ትኽእል ኢኻ።

https://nl-nl.duolingo.com/course/nl-NL/en/Leer-Nederlands
እንግሊሽ ተንብብ እንተኬንካ፡ ስለ'ዚ ኣብዚ Duolingo ቋንቋ ኔዘርላንድ ክትለማመድ ትኽእል ኢኻ።


ኣብ ትምህርትኹም ዓወት ንምነየልኩም፡ከምኡ ውን ዘክሩ/ሓዙ፡ ሓቅን ድሌትን እንተሎ መገዲ ኣሎ
 

 

                                        Arabisch       Nederland