ኣብ ግዜ ራማዳን ኮሮና

እቶም ናይ ኮሮና ሕግታት ኣብ ራማዳን ውን ጽልዋ ኣለዎም። ኣብዚ ዝስዕብ ኣንብብ ከመይ ጌርካ ውሑስ ከም ትኸውን።

ኣብ ግዜ ራማዳን ኮሮና
Ramadan Mubarak

ኣብ ግዜ ራማዳን ኮሮና

 

voor Nederlands klik hier

 

እቶም ናይ ኮሮና ሕግታት ኣብ ራማዳን ውን ጽልዋ ኣለዎም። ኣብዚ ዝስዕብ ኣንብብ ከመይ ጌርካ ውሑስ ከም ትኸውን።

 

 

 

ግዜ ራማዳን፡ ኣብዚ ዓመት እዚ ራማዳን ካብ ዕለት 24 ሚያዝያ ክሳብ ሰንበት 24 ጉንበት እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ሞስሊም ካብ ቅድሚ ጽሓይ ምብራቃ ክሳብ ጽሓይ  ምዕራባ ይጾሙ። ጽሓይ ኣብ ምዕራባ ድማ እዚ ጾም ድሕሪ ጸሎት ብ ኢፍጣር ይስበር/ይሰዓር፡ ብኡኩብ ዝብላዕ ይዳሎ። መብዛሕትኡ ግዜ ነዚ ኢፍጣር ንብሎ ዘለና መሳጊድ የዳልውኦ እየን። ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ይቅሬታ ኣይካየድን እዪ። ኣብዚ ጾም ዘይሳተፉ ዝተወሰኑ ጉጅለ ወይ ድማ ውልቀ ሰባት ኣለዉ። ከም ቆልዑት ወይ ኣርግቶት ወይ ውን ናይ ጥዕና ጸገም ዘለዎም።

 

ብሰንኪ ናይ ኮሮና ቫይረስ ሕግታት ኣብዚ ዓመት እዚ ጾም ራማዳን ኣብ ብጣዕሚ ኣጸጋሚ ግዜ እዩ ውዒሉ።

 

. ኣብ ግዜ ራማዳን ውን እንተኾነ እዞም ናይ ኮሮና ሕግታት ኣብ ግብሪ ክውዕሉ እዮም። ልክዕ ኣብ ግዜ ራማዳን ብጣዕሚ ኣጸጋሚ/ኣሸጋሪ። እዚ ማለት ድማ ነቲ ናይ RIVM ሕግታት ምትግባር ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ።

 

. እዚ ማለት ከኣ እቲ ብእኩብ/ብጉጅለ ዝግበር ናይ ኢፍጣር/ፍጡር ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ገዛ ክኸውን ኣለዎ፡ ኣብ ውሽጢ ናትካ ገዛ።

 

. ብዝተኻእለ መጠን ድማ ውሑዳት በጻሕቲ (እንተበዝሑ 3 በጻሕቲ) ከምኡ ውን 1,5 ርሕቀትኩም ክትሕልዉ ኣለኩም።

 

. ናብ ልዕሊ 70 ዓመት ዝዕድሜኦም ወይ ልዕሊኡ ዕድመ  ወይ ናይ ጥዕና ጸገም ዘለዎም ሰባት ክትበጽሑ ምኻድ ድማ ኣቋርጽዎ። ሰዓል ሓሚምኩም እንተለኹም ድማ ብርግጽ ናብ ምብጻሕ ክትከዱ የብልኩምን።

 

. ጸሎትኩም ድማ ኣብ ገዛ ግበሩ። ምሳጊዳት ንህዝቢ ዕጹዋት እዮም። ኣብ ኩሎም ናይ ጸሎት ገዛውቲ ብእኩብ ጸሎት ክትገብሩ ጽንሑ ( ማዓልታዊ ጸሎት፡ እቲ ናይ ዓርቢ/ጁምዓት ጸሎት ከምኡ ውን ታራዊሕ/Taraweeh ጸሎት) ድማ ኩልኩል እዩ።

 

. ድሕሪ ናይ ኢፍጣር ግዜ ድማ ናብ ጎደናታት ምኻድ ኩልኩል እዩ፡ ማለት ናብ ስድራ ቤት ንምብጻሕ፡ ኣዕሩኽትኻ፡ ከምኡ ውን ጎረባብቲ።

ርክብኩም ብኻልእ መገዲ ክትገብርዎ ፈትኑ(ቴሎፎን፡ ስማርት ፎን፡ ሶሻል ሜድያ.....)  ሕጽር ዝበለ ናይ ምዝዋር እሞ ድማ ኣብ ሓደ ቦታ እትነብሩ ስድራ ግን ይፍቀድ እዩ።

 

 

 

ብሓደ ኬና ጥራይ ኢና ብጣዕሚ ጽቡቅ ዝኾነ ናይ ራማዳን ወርሒ ክነሕልፍ ንኽእል።

 

RAMADAN MUBARAK!