እዚ ትካል leergeld(ገንዘብ ሓገዝ ንመምሃሪ) ንቆልዑ ላፕቶፕ ከምኡ ውን ታብሌት ኣዳልዩ ኣሎ።

ማሕበር ሰልዲ መምሃሪ ኔዘርላንድ ናይ ከባቢ ኮይኑ ንመምሃሪ ዝኸውን ገንዘብ ዝሕግዝ ትካል እዩ።እዚ ድማ ንትሑት ኣታዊ ዘለዎም ስድራቤታት ዝሕግዝ እዩ።

እዚ ትካል leergeld(ገንዘብ ሓገዝ ንመምሃሪ) ንቆልዑ ላፕቶፕ ከምኡ ውን ታብሌት ኣዳልዩ ኣሎ።
leergeld

እዚ ትካል leergeld(ገንዘብ ሓገዝ ንመምሃሪ) ንቆልዑ ላፕቶፕ ከምኡ ውን ታብሌት ኣዳልዩ ኣሎ።

ንቋንቋ ኔዘርላንድ ኣብዚ ጠውቁ                                       
ንቋንቋ ዓረብ ኣብዚ ጠውቁ

 

ትካል ናይ መምሃሪ ሰልዲ(leergeld)  ተማሃሮ ብቐጥታ online ትምህርቶም ክማሃሩሉ ዝኽእሉ ላፕቶፕን ታብሌትን ክህብ መደብ ጌሩ ኣሎ።

 

ማሕበር ሰልዲ መምሃሪ ኔዘርላንድ ናይ ከባቢ ኮይኑ ንመምሃሪ ዝኸውን ገንዘብ ዝሕግዝ ትካል እዩ።እዚ ድማ ንትሑት ኣታዊ ዘለዎም ስድራቤታት ዝሕግዝ እዩ።

 

ብዘይካ እቲ ብሃገር ደረጃ ዝግበር ዘሎ ስጉምትታት ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ፡ኣብዚ ናይ ትምህርቲ ሰልዲ(leergeld) ትካልል ብሬዳ ውን ከተምልክቱ/ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም።እንተኾነ ኣብዚ ግዜ እዚ ትካል ሰልዲ ንመምሃሪ ብሬዳ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ብ ቴሌፎን ክትረኽቡና ኣይትኽእሉን ኢኹም።ኣብዚ ዝስዕብ ናይ መሕተቲ ጥብቆ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም።

>DOE EEN AANVRAAG> ወይ ድማ በዚ emailadres info@leergeldbreda.nl

ኣብዚ ዝስዕብ ስምኩም፡ ዓይነት ሕቶ፡ ቁጽሪ ቴለፎንኩም እንተደኣ ገዲፍኩምልና፡ ሰራሕተኛ ካብ leergeld Breda ምሳኹም ብቴለፎን ክራኸብ እዩ።እዚ ሓቤረታ እዚ ድማ ስጋብ 6 ሚያዝያ እዩ ዝሰርሕ፡ ካልእ ስጉምትታት ብመንግስቲ ክሳብ ዝመሓላለፍ።

 

ካብ ብሬዳ ወጻኢ ዲኻ ትነብር?

 

ኣብቲ ትነብረሉ ከባቢ ምምሕዳር (leergeld) ሓገዝ ሰልዲ ንትምህርቲ ኣሎ ወይ የሎን ክትፈልጥ ትደሊ እንተደኣ ደሊኻ ከምኡ ውን እዚ leergeld ትካል እንታይ ዓይነት ሓገዛት ከምዝሕግዝ?

 

ኣብዚ Doe een aanvraag ዝብል ጥብቆ ጠውቅ! ከምኡ ውን ናይ ትነብረሉ ገዛ ፖስት ኮድ(postcode) ወይ ትነብርውሉ ምምሕዳር ኣእትወሉ፡በዚ መገዲ ድማ ኣብቲ ትነብረሉ ከባቢ ናይ leergeld ቤት ጽሕፈት ኣሎ ዶ የለን ክትፈልጥ ትኽእል። ከመይ ጌርካ ኣብዚ ትካል እዚ  ሕቶ ከም ትሓትት!

Leergeld.nl