ካብ መጋቢት ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ'ዚ ናይ ኮሮና ቫይረስ ሕግታት ፍኹስ ዝበለ ምዝናይ ክግበር እዩ።

ካብ ሰኑይ 1 መጋቢት ጀሚሮም ኩሎም ካልኣይ ደርጃ ቤት ትምህርትን ናይ ሞያታት ምህሮን ንኹሎም ተማሃሮ ክኽፈት እዩ።

ካብ መጋቢት ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ'ዚ ናይ ኮሮና ቫይረስ ሕግታት ፍኹስ ዝበለ ምዝናይ ክግበር እዩ።
Corona

ካብ መጋቢት ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ'ዚ ናይ ኮሮና ቫይረስ ሕግታት ፍኹስ ዝበለ ምዝናይ ክግበር እዩ።

 

Voor Nederlands klik hier

እዚ ናይ እቶ እቶ ሰዓታት ተናዊሑ ኣሎ፡ ካልአይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ከምኡ ውን ናይ ሞያ ምህሮ ብኸፊል ክኽፈቱ እዮም ከምኡ ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ኩሎም ናይ ምትንኻፍ ማያታት ስርሖም ክጅምሩ እዮም።እዚ ድማ ግዝያዊ ሓላፊ ቀዳማይ ሚኒስተር Rutteን ግዝያዊ ሓላፊ ናይ ጥዕና  De Jongeን ኣብቲ መግለጺ ዋዕላ ብሩህ ጌሮሞ ኣለዉ።

 

ሰዓታት እቶ እቶ

ካብ ሰኑይ 1 መጋቢት ጀሚሮም ኩሎም ካልኣይ ደርጃ ቤት ትምህርትን ናይ ሞያታት ምህሮን ንኹሎም ተማሃሮ ክኽፈት እዩ።

ስርዓት ትምህርቲ

ካልአይ ደረጃ ተማሃሮ እንተዋሓደ 1 ግዜ ኣብ ሰሙን ወይ ድማ ልዕሊኡ ኣብ ቤት ትምህርቲ ምህሮ ክወሃቦም እዩ።ኣብዚ ግዜ'ዚ ቤት ትምህርቲታት ኣብ ወጻኢ ቦታ ምህሮ ምሃብ ክመርጹ ይኽእሉ እዮም።ከም ኣብ ናይ ስፖርታዊ ንጥፈታት ዝካየደሉ ቦታ፡ ኣብ ቤት ክርስትያናት፡ እዚ ድማ ልክዕ ከምቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝግበር ጥንቃቀ ሕግታት ክግበር ኣለዎ።

ኣብዚ ድማ እዞም ዝስዕቡ ሕግታት ክትግበሩ ኣለዎም።

 

  • ቤት ትምህርትታት ብግቡእ ሕጋዊ ስርዓት ትምህርቲ ዝህብሉ ቦታ ክፍጠረሎም እዩ፡ ከምቲ ኣቀዲሙ ዝተነግረ ንፈተና ዘለዎም ተማሃሮ ቀዳምነት ምሃብ፡ ጸገም ናይ ጥዕና ዘለዎም ተማሃሮ፡ ከምኡ ውን ብግብሪ ዝውሰድ ትምህርቲ ዝመሃሩ ተማሃሮ። ካብዚ ንላዕሊ ተማሃሮ ብርሕቀት ትምህርቲ ክወስዱ እዮም።
  •  ስለዚ ቤት ትምህርትታት ቀዋሚ ብዝኾነ ብጽምዲ መስርሕ ምምሃር ምስትምሃር ክመርጹ ይኽእሉ እዮም።ተማሃሮ ብጽምዲ ቀዋሚ ዝኾነ ስርዓተ ምህሮ ዝከታተሉ ርሕቀት ምሕላው ኣየድልዮምን እዩ። ብኸምኡ መልክዕ ድማ ብዙሓት ተማሃሮ ብአካል ናብ ምህሮ ክኸዱ ይኽእሉ እዮም። እዚ ክባሃል ከሎ ግን ኩሎም ዓይነት ምህሮ ንማሃብ ኣይካአልን እዩ።
  •  ኩሉ ብቤት ትምህርቲ ናብ ካልእ ቦታ ዝንቀሳቀስ ብዝተኻእለ መጠን 1,5 ሜትሮ ርሕቀት ክሕልዉ ኣሎዎም ከምኡ ውን ናይ ኣፍ መሸፈኒ ክጥቀሙ ኣለዎም።
  •  ፍሉይ ሓገዝ ዝግበረሎም ተማሃሮ ናይ ካልአይ ደረጃ፡ ናይ ግብሪ ቤት ትምህርቲ፡ ከምኡ ውን ናይ ተግባር ትምህርቲ ዝወስዱ ተማሃሮ ካብ vmbo ኩሎም ብዝተኻእለ መጠን 1,5 ርሕቀት ክሕልዉ ኣለዎም።
  •  ቤት ትምህርትታት ፋሕ ፋሕ ዝበለ ናይ ዕረፍቲ ግዜን፡ ዝጅምረሉን ዝውድአሉን ግዜ ከምኡ ውን ሓደ ቀዋሚ ዝኾነ መውጽእን መእተውን ቦታ ክገብራ ኣለወን።
  • ዝኾነ ምልክታት ዘለዎም ተማሃሮ ድማ ናብ ገዝኦም ክስደዱ ኣሎዎም። ሓደ ተማሃራይ ወይ መምህር ኮሮና ምስ ዝርከቦ ወይ ውን ምስ ሓደ ብኮሮና ዝተለኽፈ ሰብ ልዕሊ 15 ደቂቅ ኣብ ውሽጢ 1,5 ሜትሮ ዝጸንሐ ኣብ ውሸባ ክጸንሕ ኣለዎ።

 

 

ላዕለዋይ ቤት ትምህርቲ

ዩኒቨሲትን hboን ንግዜኡ ዕጹዋት እዮም፡ እንተኾነ ኣብዚ ግዜ እዚ ላዕለዋይ ስርዓተ ትምህርቲ ንፈተናታት ክፉት እዩ ዘሎ፡ ከምኡ ውን ናይ ተግባር ትምህርትን ምስልጣን ናይ ጸገም ዘለዎም ተማሃሮን።

 

ናይ ምትንኻፍ ሞያታት

ናይ ምትንኻፍ ስራሕ ዘለዎም ሰባት፡ ከም ቀምቃማይ ከምኡ ውን እንዳ ማሳጅ፡ ካብ 3 መጋቢት ስርሖም ክጅምሩ ኣለዎም።ኣቀዲምካ ቦታ ምሓዝን ምዝገባን ድማ ግዴታ እዩ።ምልክታት ዘለዎ ሰብ ድማ ከረጋግጹ ኣለዎም።ብተወሳኺ ውን ናይ ኣፍ መሸፈኒ ክገብሩ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ፡ከምኡ ውን ብዝተኻእለ መጠን ናይ 1,5 ሜትሮ ርሕቀት ክሕልዉ ኣለዎም።

 

እዚ ምዝላቅ ን መምህራን ምምራሕ መኪና ውን ይምከት እዩ። እዚ ማለት ድማ ካብ ዕለት 3 መጋቢት ጀሚሮም ሰባት ስሩዕ ትምህርቲ ክወስዱን ናይ ትግባር ፈተና ክገብሩን ተፈቂዱ ኣሎ። ናይ ሞያ ዝወስዱ ተማሃሮ ውን ናይ ክልሰ ሓሳብ ፈተና ክገብሩ ፍቁድ እዩ። ናይ ናይ ምያ ተማሃሮ ዘይ ኮኑ ግን ብሕጂ ከመይ ጌርካ ብውሕስ ዝኾነ መገዲ ክካየድ ከምብዘለዎን ክትበርን ክሕሰበሉ እዩ።

 

ቀጺሉ ውን ተግባራውነት ናይ ጽሬት ሕግታትን ምልክታት ኣብ ተርእየሉ ግዜ ኣብ ገዛ ምጽናሕን።

 

ናይ ደገ ስፖርት

ሰባት ካብ 26 ዓመት ንታሕቲ ዘለዉ ካብ ዕለት 3 መጋቢት ጀሚሮም ኣብ ደገ ካብ 2 ንላዕሊ ኮይኖም ኣብ ናይ ስፕርት ዝካየደሉ ቦታታት ስፖርት ክገብሩ ይኽእሉ እዮም። እዚ ድማ ብናይ ውድድር መልክዕ ማለት ኣይኮነን፡ ምስ ናትካ ጋንታ ግን ይከአል እዩ። ኣቀዲሙ እዚ ንመንእሰያት ክሳብ 17 ዕድመ እዩ ዝፍቀድ ኔሩ። ኣብቲ ግዜ ስፖታዊ ንጥፈታት 1,5 ሜትሮ ርሕቀት ክትሕሉ ኣይትግደድን ኢኻ።

 

ሸቀጥ ምግባር ብቆጸራ

ካብ ዕለት 3 መጋቢት ጀሚሮም ዱኳናት ብቆጸራ ዓማዊል ክቅበሉ ይኽእሉ። ምትሕልላፍ ንምቁጽጻር ኣብ ሓደ ግዜ 2 ዓማዊል ከአንግዱ ኣለዎም። ዓማዊ ድማ 4 ሰዓት ኣቀዲሞም ክምዝገቡ ኣለዎም።ሓደ በጻሒ እንተዋሓደ 10 ደቂቅ ክጸንሕ ይፍቀዶ።እዚ ድማ ኣብ ሞንጎ ዓማዊል ንዘይምርኻብ ንምሕላው እዩ። እብዚ እቶም ኣገደስቲ ሕግታት ክትግበሩ ኣለዎም ከም ናይ ኣፍ መሸፈኒ ምግባርን 1,5 ሜትሮ ርሕቀት ምሕላውን።ናይ ጽሬት ሕግታትን ምልክታት እንተለካ ኣብ ገዛ ምጽናሕን ድማ ኣብ ቦትኡ ኣሎ። ብፍሉይ ንናአሽቱ ዱኳናት ንእስ ዝበለ ወጻኢታት ክሓትት እዩ።

 

ተወሳኺ ምስትውዓል ነቶም ኣገደስቲ ሕግታት

እዚ ድማ ናናይ ጽሬት ሕግታት እዩ፡ከም ኢድ ምሕጻብ፡ ክትህንጥስ ከለኻ ብኹርናዕ ኢድካ ከምኡ ውን መሸፈኒ ኣፍ ምግባር። ብተወሳኺ ከም 1,5 ሜትሮ ርሕቀት ምሕላውን ካብ ጻዕቂ ዘለዎ ቦታ ምርሓቅን። ከምኡ ውን ናይ ሰዓል ምልክታት ኣብ ትሪኤሉ ግዜ ክትምርመር ከምዘሎካን፡ ኮሮና እንተጸኒሑኳ ድማ ምስ ኣባላት ስድራኻ ኣብ ናይ መወሸቢ ቦታ ክትጸንሕን ኣሎኳ።
ብኸምዚ መልክዕ ድማ ንኮሮና ክንቆጻጸሮም ስፍሕን ብዝሕን ዝበለ ቦታን ክንረክብ ንኽእል ኢና።

Bron : rijksoverheid.nl