ቆልዑ እንደገና ናብ ታሕተዋይ ትምህርቲ

ካብ ሰኑይ 8 ለካቲት ኩሎም ታሕተዋይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ምሉእ ብሙሉእ ክኽፈት እዩ።

ቆልዑ እንደገና ናብ ታሕተዋይ ትምህርቲ
ቆልዑ እንደገና ናብ ታሕተዋይ ትምህርቲ

ቆልዑ እንደገና ናብ ታሕተዋይ ትምህርቲ

Voor Nederlands klik hier 

 

ካብ ሰኑይ 8 ለካቲት ኩሎም ታሕተዋይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ምሉእ ብሙሉእ ክኽፈት እዩ።

 

ተወሳኺ ሕግታት ካብ 8 ለካቲት ንምስፍሕፋሕ ነቲ ቫይርስ ንምክልኻል፡ ኣብ ታሕተዋይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ተወሳኺ ሕግታት ወጺኡ ኣሎ።ጎኒ ጎኒ እዚ ተወሳኺ ሕግታት ነቲ ሓፈሻዊ ሕግታት ውን ኣብ ግብሪ ክውዕል ኣለዎ። ንሱ እዩ ድማ ብዝሓሸ መገዲ ምምሕልላፍ ናይቲ ቫይረስ ክንከላኸሎ ንኽእል።

 

ቆልዑ ካብ

ቆልዑ ምልክታት ናይ ሳዓል ምስ ዘጋጥሞም ኣብ ገዛ ክጸንሑን ናይ ኮሮና መርመራ ክገብሩን ኣለዎም። ከምኡ ውን ትሑት ምልክታት ምስ ዝህልዎም ከም ምህንጣስ ወይ ናይ ኣፍንጫ ምትርካስ ምስ ዝኸውን። እዚ ካብ ምኽሪ ናይ OMT እዩ።

 

ምውሳድን ምምላስን

ካብ ግሩፕ 1 ክሳብ ግሩፕ ዘለዉ ቆልዑ 6 ሓደ ወላዲ ወይ ኣላዪ ከምጽኦን ክመልሶን ኣለዎ።ካብ ቤት ትምህርቲ ወጻኢ ድማ 1,5 ሜትሮ ተረሓሒቆም ይጸንሑ።ዝጸበቀ ምኽሪ ድማ ናይ ኣፍ መሸፈኒ ምጥቃም እዩ።ቆልዑ ካብ ግሩፕ 7 ክሳብ 8 ድማ ናብ ቤት ትምህርቲ ባዕሎም ይመጹን ይምለሱን።

 

መጀመርን መወድእን ግዜ ከምኡ ውን ናይ ዕረፍቲ ግዜ ናይ ብቀረባ ምርኻብ ንምጽባብ ዝተፈላለዩ መጀመርታን መወዳእታን ከምኡ ውን ናይ ዕረፍቲ ግዜ ተመዲቦም ኣለዉ።

 

ርሕቀት ምሕላው

ናይ ቤት ትምህርቲ ሰራሕተኛታት ከም ናይ ኩሉ ግዜ ስርሖም ነፍሲ ወከፎም 1,5 ይሕልዉ እዮም።ኣብ ሞንጎ ሰራሕተኛታት ናይ ቤት ትምህርትን ተማሃሮን ርሕቀት ናይ 1,5 ሜትሮ ግዴታ ኣይኮነን።ኣብ ቤት ትምህርትታት ድማ ብዝተኻእለ መጠን መውጽእን መእተውን ዝተፈላለየ ቦታ ተጌሩ ኣሎ።

 

ቀወምቲ ጉጅለታት

ብዝተኻእለ መጠን ድማ ምስ ቀወምቲ ጉጅለ ቆልዑ ክሰርሑ ምኽሪ ተማሓላሊፉ ኣሎ።ኣብ ሞንጎ እዚ ኩነታት መልከፍቲ ናይ ኮሮና ምስ ዘጋጥም ድማ እቶም ዘጋጠሞም ቆልዑ ጥራይ ኣብ ኳራንታይን/መወሸቢ ቦታ ይጸንሑ።ኣብ ናይ ስፖርት ክፍሊ ድማ ልክዕ ከምቲ ናይ ምህሮ ክፍሊ እዩ ሕጊ።

ኣብ ግዜ ናይ ምሳሕ ዕረፍቲ ድማ ኩሎም ቆልዑ ኣኣብ ክፍሎም ክጸንሑ ይግደዱ እዮም።

 

መሸፈኒ ናይ ኣፍ

ናይ ቤት ትምህርቲ ሰራሕተኛታት ናይ ጉጅለ 7ን 8ን ናይ ኣፍ መሸፈኒ ወይ ናይ ገጽ መሽፈኒ ክጥቀሙ ይኽእሉ እዮም።እዚ ግን ግዴታ ኣይኮነን።ቤት ትምህርትታት ድማ ቆልዑ ጉጅለ 7ን 8ን ካብ ክፍሊ ኣብ ዝወጽሉ ግዜ ናይ ኣፍ መሸፈኒ ክጥቀሙ ብትሪ ምኺሮም ኣለዉ እዚ ማለት ድማ ካብ ናቶም ክፍሊ ምስ ዘይኮኑ ቆልዑ ክራኸቡ ስለዝኽእሉ እዩ።

 

ናይ ጥዕናታት ጸገም ዘለዎም ቆልዑ

ገለ ገለ ሰባት ከቢድ ናይ ጥዕና ጸገማት ዘለዎም ኣለዉ ከምኡ ውን ስድራኦም ካብቶም ብቀሊል ክጥቅዑ ዝኽእሉ ሰባት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም።ብኸምዚታት ዝጠራጠሩ ስድራቤታት ድማ ደቆም ናብ ቤት ትምህርቲ ክሰድዎም ይኽእሉ እዮም፡ብኸምዚ ምስ ዝጠራጠሩ ድማ ምስ ሓኪሞም ክራኸቡን ክዘራረቡን ኣለዎም ወይ ውን ምስ ናይ መንእሰያት ሓኪም ምስ ቤት ትምህርቲ ርክብ ዘለዎ።

ብሰንኪ ናይ ጥዕና ጸገማት ቆልዓ ናብ ቤት ትምህርቲ ክኸይድ እንተዘይኪኢሉ፡ቤት ትምህርቲ ነቲ ቆልዓ ብናይ ርሕቀት ምህሮ ክህቦ ይግደድ እዩ።ኣብዚ ኩነታት እዚ ድማ ቆልዑን ስድራቤትን ሓገዝ ክረኽቡ እዮም።

 

ውሸባ

ናይ ቤት ትምህርቲ ሰራሕተኛታት ወይ ቆልዑ ምስ ብኾሮና ዝተለኽፈ ሰብ ርክብ እንተደአ ፈጺሞም፡ እዞም ሰባት እዚኦም ን5 መዓልታት ናብ ውሸባ ክአትዉ ክግደዱ እዮም፡ ብድሕሪ እዚ ናይ 5 መዓልቲ ውሸባ ድማ ናይ ኮሮና መርመራ ክገብሩ ይፍቀዶም እዩ።እዚ ድማ ብድሌቶም እዩ።ተማሃሮ ወይ ሰራሕተኛታት ቤት ትምህርቲ ክምርመሩ ዘይደልዩ እንተኾይኖም ድማ ተወሳኺ 5 መዓልታት ናብ ውሸባ ክአትዉ ክግደዱ እዮም።እዚ ድማ ካብ ታሕሳስ ጀሚሩ ዝተአታተወ ሕጊ ናይ መርመራ እዩ።ኣብ ግዜ ውሸባ ድማ ቤት ትምህርትታት ብዝተኻእለ መጠን ናይ ርሕቀት ምህሮ ክህባ ክግደዳ እየን።

Bron : Rijksoverheid