ካብ 15 ሰነ ጀሚሩ እንደገና ምኽፋት ናይ inburgeringsexamen ቦታታት ከምኡ ውን ናይ Staatsexamen።

ኣብዚ ታሕቲ ኣብዛ ዳብዳቤ እንታይ ከምዘሎ ከተንብብ ኢኻ

ካብ 15 ሰነ ጀሚሩ እንደገና ምኽፋት ናይ inburgeringsexamen ቦታታት ከምኡ ውን ናይ Staatsexamen።
inburgering

ካብ 15 ሰነ ጀሚሩ እንደገና ምኽፋት ናይ inburgeringsexamen ቦታታት ከምኡ ውን ናይ Staatsexamen።

 

Voor Nederlands klik hier

 

ምኒስተራት Koolmees ከምኡ ውን Engelshoven ከምዝሓበርዎ፡ ካብ 15 ሰነ inburgeringsexamens ከምኡ ውን Staatsexamens ከም ካልአይ ቋንቋ፡ ከም ሓድሽ ተዳልዮም ኣለዉ። ኢምቡርኸሪንግ ንኽገብሩ ዝግደዱን ናይ Staatsexam ሕጽያት ሰባትን ፈተናታቶም ከዳልዉ ከምዘለዎም DUO ሃቢሩ ኣሎ።

 

 

 

ኣብዚ ታሕቲ ኣብዛ ዳብዳቤ እንታይ ከምዘሎ ከተንብብ ኢኻ

 

 

ካብ 13 መጋቢት ጀሚሮም ኩሎም ናይ inburgeringsexamen ከምኡ ውን ናይ Staatsexamens ከም ካልአይ ቋንቋ ዕጹዋት ከም ዝኾኑ ዝፍለጥ እዩ።

 

ሕጂ ግን ካቢነ ሚኒስተራት ምስቲ ዝጸንሐ ናይ ኮሮና ሕግታት ኣማዓራርይዎ ኣሎ፡ DUO ነቲ  ናይ ኢምቡርኸሪንግ ፈተናታት ከምኡ ውን ናይ Staatsexamen ከም ካልአይ ቋንቋን መፈተኒ ኮሎጃት ልክዕ 1,5 ሜትሮ ርሕቀቱ ዝሓለወ ጌሮም ከዳልውዎ ሓቢሮም( ኮሮና ቫይረስ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ከነውዕሎ)።

ኣስዒቦም ውን ናይ ኢንቡርኸሪንግ ግዴታ ዘለዎም እሞ ድማ ንኽፍተኑ ድሉዋት ዝኾኑ ሰባት እቲ ዝተማህርዎ ምስ ግዜ ምንዋሕን ምስ ናይ ምጽባይ ግዜን ከይርስዕዎን።

ናይ ካልአይ ደረጃ ናይ ሞያ ትምህርቲ ከምኡ ውን ላዕለዋይ ትምህርቲ ድማ ክሳብ 1 ጥሪ 2021 ነቲ ቋንቋ ንኽመልክዎን ከምኡ ውን Staatsexamen ከም ካልአይ ቋንቋ ክሓልፉ ግዜ ክወሃቦም ከምዘለዎ ትሓቢሩ ኣሎ ( ኣብዚ ተዓዘብ ናይ ዶኩመንት ኣገልግሎት ብተኸታታሊ ናይ ካልአይ ደረጃ ናይ ሞያ ምህሮ ከምኡ ውን ላዕለዋይ ትምህርቲ ናብ ገዛኻ ዝሰደዱልካ)

እንደገና ንምኽፋቱ ሙሉእ ምድላዋት ተገይሩ ኣሎ። ኣብ ኩሉ ናይ DUO መፈተኒ ቦታታት ናይ RIVM-ሕግታትት ክትግበሩ ኣለዎም፡ ስለ'ዚ ፈተናታት ምግባር ብዘየጠራጥር ብዉሑስ መገዲ ክኸውን ኣለዎ።

ካብ 15 ሰነ ጀመሩ ኣብዞም ዝስዕቡ ናይ DUO ቦታታት ክጅመር እዩ። ብድሕሪኡ ብዝተኻእለ መጠን  ብህጹጽ ናይ ምሸትን ናይ ቀዳምን ከምኡ ውን ተወሳኺ ናይ ፈተና ቦታታት ክዳለዉ እዮም።

እቲ ዕላማ ድማ ብሰንኪ ናይ ሜትሮን ፈረቃን ርሕቀት ዝጥፍእ ናይ መፈተኒ ቦታታት ከይህሉ ንምውሓስ እዩ፡ ብዝተኻእለ መጠን ፈተናታት ብጽቡቅ ክካየድ ከምዘለዎ ተሓቢሩ።

ብኻልእ DUO ከምዝሓበሮ፡ ናይ ኢንቡርኸሪንግ ግዱዳትን ናይ Staatsexamen Nt2 ሕጹያትን ከም ሓድሽ ፈተናታቶም ፕላን ክገብሩ ከምዘለዎምን ከምኡ ውን ምስ CvTE ( ኣዳላውን ተሓታቲን ናይ Nt2 Staatsexamen ) ነቶም ፈተናታት ንምድላው ድማ ተጻፊፉ ኣሎ።

 

ምኒስተራት ደጊሞም ከምዝሓበርዎ ናይ ምጽባይ ግዜ ኣብ ውጽኢት ማዕረ ክንደይ ጽልዋ ከምዘለዎ ኣዘኻኺሮም። እዚ ድማ ነቶም ኢንቡርኸሪንግ ክገብሩ ዝግደዱ ሰባት ኣብ ዝተመደበሎም ግዜ ንኽውድኡ ንምሕጋዝ እዩ ከምኡ ውን ካልኦት ሕጹያት ክሳብ 1 ጥሪ 2021 Staatsexamen ከም ካልአይ ቋንቋ ፈተናኦም ከጻፍፉ ዘይከአሉ።

 

 

 

ምንጪ፡ www.rijksoverheid.nl