ክሳብ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ዝወዓለ

ስጉሚ ብሱግሚ ግፍሕ ዝበለ ቦታ ክፍጠር እዩ።

ክሳብ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ዝወዓለ
19-05-2020

ክሳብ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ዝወዓለ፡

ስጉሚ ብሱግሚ ግፍሕ ዝበለ ቦታ ክፍጠር እዩ።

 

Voor Nederlands klik hier

ምምዕርራይ ናይዞም ሕግታት ካብ 1 ሰነ

 

ጉጅለታት

 

. ሰባት ብሓደ ናብ ደገ ክወጹ ይከአል እዩ፡ እዚ ግን ኣብ ሞንግኦም 1,5 ሜትሮ ርሕቀቶም ምስ ዝሕልዉ ጥራይ እዩ።

. ኣብ ኩሉ ህዝቢ ዝእከበሎም ህንጻታት፡ እንተበዝሑ ስጋብ 30 ሰባት ብሓደ ክአትዉ ይኽእሉ እዮም፡ ብዘይ ናይቲ ህንጻ ሰራሕተኛታት፡ ኣብዚ ውን እቲ 1,5 ሜትሮ ርሕቀት ክኽበር ኣለዎ።

.  ኣብ ገዛ እቲ ምኽሪ ከምዘለዎ ክጸንሕ ኣለዎ፡እዚ ማለት በጻሕቲ ኩሉ ግዜ 1,5 ሜትሮ ርሕቀት ክሕሎ ኣለዎ፡ ኣብ ውሽጢ ገዛ፡ ኣብ ጀርዲን ከምኡ ውን ኣብ ባልኮኒ።

 

 

ሆሬካ - ካብ ሰዓት 12 ንድሓር

 

ቤት መግብታትን እንዳሻህን ክኽፈት እዩ፡

ኣብ ትሕቲ መጠንቀቕታታት፡

. እንተበዝሑ ስጋብ 30 ተአንገድቲ( ማለት ብዘይ ሰራሕተኛታት)

. በጻሕቲ ኣቀዲሞም ክጠልቡ ኣለዎም፡

. ኩሉ ከኣ ናይ ግድን 1,5 ሜትሮ ርሕቀት ክሕልዉ ኣለዎም( ካብ ሓደ ገዛ ዝመጹ ሰባት ኣይምልከቶምን እዩ);

 . ሓደገኝነት ንምግዳል ኣብ ሞንጎ ዓሚልን ዋናን ናይ ኣቀዲምካ ምኽፋል ተኽእሎታት ክህሉ ኣለዎ።

ኣብቲ ቤት መግቢ ብዝሒ ህዝቢ ኣይውስንን እዩ፡የግዳስ ኩሉ ሰብ ኣብ ኣብ ነንሕድሕዱ ናይ 1,5 ሜትሮ ርሕቀት ክሕሉ ኣለዎ(ካብ ሓደ ገዛ ንዝመጹ ስድራ ኣይምልከትን እዩ)

 

 

 

 

 

ስርዓተ-ምህሮ

 

ማእከላይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ካብ 8 ሰነ ብሙሉኡ ክኽፈት እዩ።

ከምኡ ውን ካልአይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ውን ናብ ትምህርቲ ክኸዱ እዮም። ካብ 2 ሰነ ድማ ኩሎም ቤት ትምህርትታት ናይ ምህሮ ሰደቃ ግዜ ክዕድሉ ኣለዎም፡ ኩኦም ተማሃሮ ናብ ትምህርቲ ክምለሱ ከምዘለዎም፡ እንተኾነ ኩሎም ኣብ ሓደ ግዜ ኣይኮኑን። ካብ 15 ሰነ ኮላይ mbo's, hbo's ከምኡ ውን ዩኒቨርሲቲ ንፈተናታት ድሉዋት ክኾኑ እዮም። እንተኾነ እቲ ሰደቃ ግዜ ክመዓራረ ኣለዎ፡ ንህዝባዊ መጓዓዝያ ከጨንቅዎ ከምዘይብሎም ክስራሕ ኣለዎ።

 

ህዝባዊ መጓዓዝያ

 

ምጉዓዝ ኣብ ናይ ህዝባዊ መጓዓዝያ፡ ካብ 1 ሰነ  ብአድላዪ ምኽንያት ጥራይ ክኸውን ኣለዎ። ኣብ  ov ህዝባዊ መጓዓዝያ ብዘይ መሸፈኒ ኣፍ ኩጓዓዝ ዝተረኽበ ድማ ስጋብ 95 euro መቅጻዕቲ ክወሃቦ ይኽእል እዩ።

 

 

ምዝናይ ናይዞም ሕግታት ክመጽእ እንተኾይኑ ድማ እዚ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ኣብ ቁጽጽር ምስ ዝውዕል እዩ። እዚ ድማ ብጥንቃቐ እዩ ክኸውን ዘለዎ።ብጣዕሚ ዘድሊ እንድሕር ኮይኑ ድማ ኣብ ዝቅጽል ነቲ ሕግታት ንምዝናይ ወይ ንምዝላቅ ውሳነ ክወሃብ ይኽእል እዩ።

 

 

ምንጪ፡  rijksoverheid