ጠቅሊሉ ዕጹው ክሳብ 20 ጉንበት፡ ቀዳማይ ደረጃ ቤት ትምህርትታት ካብ 11 ጉንበት ክኽፈት እዩ።

ሰሉስ ዕለት 21 ሚያዝያ ቀዳማይ ሚኒስተር Mark Rutte ኣብ ናይ ኮሮና ሕግታት ኣመልኪቱ መግለጺ ዋዕላ ሂቡ ኔሩ። ንሱ ድማ ምስ Jaap van Dissel ካብ RIVM ኮይኑ እዩ መግለጺ ሂቡ።

ጠቅሊሉ ዕጹው ክሳብ 20 ጉንበት፡ ቀዳማይ ደረጃ ቤት ትምህርትታት ካብ 11 ጉንበት ክኽፈት እዩ።
21-04-2020

ጠቅሊሉ ዕጹው ክሳብ 20 ጉንበት፡ ቀዳማይ ደረጃ ቤት ትምህርትታት ካብ 11 ጉንበት ክኽፈት እዩ።

 

ንቋንቋ ኔዘርላንድ ኣብዚ ጠውቁ
                                       
ንቋንቋ ዓረብ ኣብዚ ጠውቁ

 

ሰሉስ ዕለት 21 ሚያዝያ ቀዳማይ ሚኒስተር Mark Rutte ኣብ ናይ ኮሮና ሕግታት ኣመልኪቱ መግለጺ ዋዕላ ሂቡ ኔሩ። ንሱ ድማ ምስ Jaap van Dissel ካብ RIVM ኮይኑ እዩ መግለጺ ሂቡ።

 

ብሕጽር ዝበለ እቶም ውሳነታት ብመስርዕ

. ቀዳማይ ደረጃ ቤት-ትምህር 11 ጉንበት   ክኽፈት እዩ።

. ካልአይ ደረጃ ቤት-ትምህርቲ 1 ጉንበት ክኽፈት እዩ።

. ቆልዑ ክሳብ 12 ዕድመ ብሓባር ኮይኖም ክጻወቱ/ክስልጥኑ፡ መንእሰያት ክሳብ 18 ዕድመ 1,5 ሜትሮ ርሕቀቶም ክሕልዉ።

. ክሳብ 1 መስከረም ዝኾነ ናይ ባዓላት ምጥርናፍ ኣይፍቀድን፡

. ናይ ምትንኻፍ ዘለዎም ሞያታት/ስራሕ ከም ቀምቃማይ፡ ማሳጀ፡ ኣይፍቀዱን።

. ሆሬካ ዕጹው ኮይኑ ክቅጽል እዩ

. እቶም ዝተረፉ ሕግታት ድማ ኩሎም ስጋብ 20 ጉንበት ተናዊሖም ኣለዉ።ስለዚ ናብ ናይ ኣረግቶት ሰባት ዝነብርሉ ቦታ ምብጻሕ ውን ኩልኩል እዩ።

 

Rutte ኣብ መግለጺኡ፡ ሕጂ በቶም ዝወሓደ ሓደገኝነት ዘለዎም ንጅምር ኣለና ኢሉ፡ ካብ 3 ሰሙን ዝነውሕ ኣርሒቅና ክንርኢ ውን ኣይንኽእልን ኢና ወሲኹ።

 

ስርዓተ-ትምህርቲ

. ካብ 11 ጉንበት ጀሚረን ኩለን ቀዳማይ ደረጃ ቤት ትምህርትታት ክኽፈታ ይኽእላ።እዚ ድማ ነቲ ፍሉይ ዝኾነ ቀዳማይ ደረጃ ምህሮ ውን ይምከት እዩ፡ ከምኡ ውን መውዓሊ ቆልዑ ይምልከት። እቶም ናይ ቀዳማይ ደረጃ ተማሃሮ ቆልዑ ፍርቂ ናይ ምህሮ ግዜ ክማሃሩ እዮም። ንአብነት ናይታ ማዓልቲ ፍርቂ ግዜ። እቶም ፍርቂ ክላስ ድማ ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ፡ እቲ ፍሉይ ናይ ቀዳማይ ደረጃ ሙህሮ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ክኽፈት እዩ።

. መምህራንን ሰራሕተኛታት ናይ፡መውዓሊ ቆልዑትን ልክዕ ከም ናይ ጥዕና ሰራሕ ናይ ምምርማር ዕድላት ክወሃቦም እዩ።

. እቲ ሕጊ ከም ዘለዎ እዩ ዝቅጽል መምህራን ይኹን ቆልዑ ምስ ዝጽልኦም ኣብ ገዛ ይጸንሑ።

 

ንሕና ናብ ካልእ ሃገራት ሙሉእ ብሙሉእ ቤት ትምህርትታት ዝኸፈታ ከመይ ይኸዳ ከም ዘለዋ ንዕዘብ ኢና።

 

ስፖርት

. ልዕሊ ዕድመን ቆልዑትን ኣብ ደግ በበይኖም/ብውልቂ ክንቀሳቀሱ ይከአል እዩ።

. ቆልዑ ክሳብ 12 ዓመት ካብ ዕለት 28 ሚያዝያ ኣብ ደገ ብጉጅለ ኮይኖም ክስልጥኑን ክጻወቱን ይኽእሉ እዮም።ኦፊሺያል/ወግዓዊ ጸወታታት ግን እንደገና ኣይፍቀድን እዩ።

. ቆልዑ ዕድመ ካብ 12 ክሳብ 18 ኣብ ደገ ስፖርት ክገብሩ ይኽእሉ፡ እንተኾነ 1,5 ሜትሮ ርሕቀቶም ክሕልዉ ኣለዎም ከምኡ ውን ወግዓዊ ጸወታ ዘይኮነ።

. ናይ ካልአይ ደረጃ ምህሮ ድማ ካብ ዕለት 1 ሰነ ክኽፈቱ ይኽእሉ እዮም እንድሕር 1,5 ሜትሮ ርሕቀት ክሕልዉ ዝኽእሉ እንተኾይኖም።

እቶም ቆልዑት ድማ ኣብ ገዛ ክሕጸቡ ኣለዎም።

 

ናይ ባዓላት ምትእኽኻብ ክሳብ 1 መስከርውም ኩልኩላት ኮይኖም ኣለዉ።

ቀዳማይ ሚኒስተር Rutte ናይ ባዓላት ምትእኽኻብ ሓደገኝነቶም ዓቢ እዩ ኢሉ።ከምኡ ውን ብኽፍሊት ዝጽወት ኩዕሶ ክሳብ መወዳእታ ናይዚ ሓጋይ ደው ኢሎም ኣለዉ።

 

ናይ ምትንኻፍ ሞያታት/ስራሕ ክዛነዩ ኣይከእልን እዩ።ናይ ምትንኻብ ዘለዎም ስራሓት ከም ማሳጀ፡ቀምቃማይ፡ እቶም ሕግታት ሙሉእ ብሙሉእ ኣይዛነዩን እዮም። ዘይንጹርነት ናዞም ሰባት እዚኦም ድማ ዓቢ እዩ።እዚ ማለት ድማ እቲ ናይ ውልቂ መከላኸሊ ኣቅሑ ማዕረ ክንደይ ውሑስ ሙዃኑ ፍሉጥ ኣይኮነን ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስተር Rutte. ኣብዝመጽእ ግዜ ድማ ምኽሪ ናብ ካቢነ፡ሚኒስተራት ክወርድ እዩ።

 

ቅድሚ 20 ጉንበት ሓደ ሰሙን ካቢነ ሚኒስተራት ድማ ሓድሽ መምርሒታት ናይዞም ሕግታት ክገብሩ እዮም

 

ምንጪ፡ NOS