ፕረስ ኮምፈረንስ ናይ ኮሮና ሕግታት፡ 6 ጉንበት 2020

ካቢነት ንነፍሲ ወከፍ ሕጊ ክሪኦ እዩ፡ እቲ ሕጊ ክቅጽል ድዩ ኣይኮነን ንምግምጋሙ

ፕረስ ኮምፈረንስ ናይ ኮሮና ሕግታት፡ 6 ጉንበት 2020
06-05-2020

ፕረስ ኮምፈረንስ

ናይ ኮሮና ሕግታት፡ 6 ጉንበት 2020

voor Nederlands klik hier

 

6 ጉንበት 2020 ቀዳማይ ሚኒስተር Rutteን ሚኒስተር Hugo de Jongeን ኮይኖም ጋዜጣዊ መግለጺ ሂቦም ኔሮም፡ እዚ ድማ ብዛዕባ ምዝናይ ናይ ግሮና ሕግታት ይምልከት።

 

መረዳእታ ኣብ ምትሕልላፍ ናይ ኮሮና ቫይረስ እቲ ዝበለጸ እዩ። እዚ ድማ ክቅጽል እንተደአ ኮይኑ እቲ ቁጽሪ ናይ ምትሕልላፍ COVID-19 እናጎደለ ምስ ዝኸይድ ጥራይ እዩ። ኩሉ ሰብ ከኣ ናይ ግድን ነቶም ሕግታት ተኸቲሉ ክኸይድ ኣለዎ።መንግስቲ መድሃኒት ንምስራሕ ኣበርቲዑ ይሰርሕ ኣሎ። ስጋብ ሕጂ ድማ ንጹር ኣይኮነን ክንደይ ክወስድ፡ከም ዝኽእል። ኣብ ሞንጎ እዚ ግዜ ግን ንሕና ቆጸራ ክንገብር ኣሎና።

 

 

እዞም ሓፈሻዊ ሕግታት ንኹሉ ሰብ ይምልከቱ፡

.     እንድሕር ተጸሊኡካ ኩሉ ግዜ ኣብ ገዛ ጽናሕ

.     ኣብ ግዜ ቅልውላውን ረስንን፡ ኩሎም መናብርትኻ ኣብ ገዛ ክጸንሑ ኣለዎም

.       1,5 ርሕቀት ክንሕሉ ኣለና። እዚ ዘይክአል እንተኾይኑ፡ ናብ ካልእ ቦታ ኣቢልካ ኪድ።

.     ዝካአል ተኾይኑ ኣብ ገዛ ኬንካ ስራሕ

.      ጻዕቂ ዘለዎ ኣወግድ። ስለ'ዚ ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ገዛ ኣይትጽናሕ።

.       ዕድመኹም 70 ወይ ልዕሊኡ ድዩ ወይ ናይ ጥዕና፡ጸገም ኣለኹም ድዩ?

ተወሳኺ ጥንቃቐታት ግበሩ። እዚ ርዱእ እዩ ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ገዛ ክትጸንሑ ከምዘለኩም።ጻዕቂ ኣወግዱ ከምኡ ውን ቦታ ተዋሃሃቡ።

.        ናይ ጽሬት ሕግታት ካብ ኢድ ምሕጻብ፡ ብጉንቦ ኢድካ ምህንጣስ፡ ሉስሉስ ወረቀት ምጥቃም ኣገዳሲ እዩ።

 

ዝመጹ ዘለዉ ሰሙናት ከመይ ንሪኦም?

ካቢነት ንነፍሲ ወከፍ ሕጊ ክሪኦ እዩ፡ እቲ ሕጊ ክቅጽል ድዩ ኣይኮነን ንምግምጋሙ.

 

 

ካብ ሰኑይ 11 ጉንበት

 

.       ኢለመንታሪ ቤት ትምህርቲ ከምኡ ውን ናይ ቆልዑ መውዓሊ ብኸፊል ክኽፈት እዩ። እዚ ተፈሊጡ ኔሩ እዩ።

.        ናይ ምትንኻፍ ሞያ ዘለዎም ሰባት እንደገና ናብ ስርሖም ክወፍሩ እዮም፡ ኣብነት ቀምቃማይ፡ ኣኩፓንካቸር፡ መጸባበቂ፡ ናይ ዓይኒ፡ እንዳ ጽፍሪ መጸባበቂ ከምኡ ውን ናይ ማኪና ምህሮ.

ዓማዊል ኣቀዲሞም ቆጸራ ክገብሩ ኣለዎም፡ ኣብቲ ግዜ ቆጸራ ድማ ዓሚል ዝኾነ ጸገም ከይህልዎ ክሕተት ኣለዎ።መሸፈኒ ኣፍ ድማ ግዴታ ኣይኮነን። ናይ ግድን ግን 1,5 ምስ ዓሚል ርሕቀት ክህሉ ኣለዎ።

.         ናይ ምትንኻፍ ስፖርት ኣብ ደገ ክህሉ የብሉን ኣብ ቦትኡ ኣሎ፡ ከም ቴንስን ጎልፍስ ዝአመሰሉ። ወግዓዊ ውድድር የለን።

.           ቤት ንባብ እንደገና ክኽፈት እዩ።

 

 

 

ካብ ሰኑይ 1 ሰነ

 

.         ዝኾነ ሰብ ናይ ኮሮና መርመራ ክገብር፡ዝደሊ። ንሱ ዝተለኽፈ ምስ ዝኸውን ክልተ ሰሙን ኣብ ውሸባ ክጸንሕ ኣለዎ።ብድሕሪ'ዚ GGD ብአካል ኬዶም መጽናዕቲ ክገብሩ እዮም።

.           ማእከላይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ እንደገና ክኽፈት እዩ። ብልክዕ ድማ እዚ 2 ሰነ እዩ ዝኸውን፡ ድሕሪ መዓልቲ pinksteren.

.            ናይ ህዝቢ መጓዓዝያ፡ (ኣውቶቡስ፡ ትራም፡ ባቡር) ካብቲ ዝነበርኦ ብ 40 ሚኢታዊት ወሲኸን ክንቀሳቀሳ እየን። ኣብ ኣውቶቡስ፡ ትራም ከምኡ ውን ባቡር 1,5 ሜትሮ ርሕቀት ክትሕሉ ኣይከአልን እዩ። ስለ'ዚ እዩ ድማ ካብ 1 ሰነ ናይ መሸፈኒ ናይ ግድን ክግበር ዘለዎ። ሰባት ከኣ ነዚ ባዕላቶም ክዳለዉሉ ኣለዎም። እቶም መሸፈኒ ናይ ኣፍ ንናይ ጥዕና ሰራሕተኛታት ጥራይ ማለት ኣይኮነን፡ ኣብኡ ግን ብጣዕሚ እዮም ዘድልዩ። ህዝባዊ መጓዓዝያ ድማ ኣብ አገዳሲ ጉዳይ ጥራይ ተጠቐም። ኣብ ጻዕቂ ዘለዎም ግዜ ድማ ኣይትጉዓዝ ( ኣማራጺ ተዘይብልካ ጥራይ) ኣብ ነንሕድሕድኩም ድማ ተራሓሓቑ።

.         ሲነማታት፡ ቤት መግቢ፡ ቤተ መዘክር፡ ከምኡ ውን ናይ ባህላዊ መደባት ድማ እንደገና ክኽፈቱ እዮም። ኣብኡ ድማ እንተብዝሑ 30 ሰባት ጥራይ ክህልዉ ኣለዎም፡ ምስቶም ሰራሕተኛታት ብምጥቅላል። ኩሉ ሰብ ድማ 1,5 ርሕቀት ክሕሉ ኣለዎ። በጻሕቲ ድማ ቦታ ክሕዙ ኣለዎም። ኣቀዲሞም ድማ ብንጹር በጻሕቲ ናይ ኮሮና ጸገማት ከምዘይብሎም ክፍለጥ ክኽእል ኣለዎ።

.          ኮፍ መበሊ ሰንደቅ ድማ እንተበዝሑ ዓሰርቲ ሰባት ጥራይ ብሓደ ኮፍ ክብሉ ኣለዎም።

 

 

ትጽቢታት ክሳብ 15 ሰነ

 

እንድሕር ነዚ ቫይረስ ተቆጻጺርናዮ፡ ካልአይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ፡ ናይ ሞያ ቤት ትምህርቲ (mbo) እንደገና ፈተናታት ክገብሩ እዮም ከምኡ ውን ግብራዊ ምህሮ ክወሃብ እዩ።ካብኡ ድማ መደብ ክተሓዝ እዩ እቲ ናይ mbo ምህሮ ክኽፈትን ከምኡ ውን ላዕለዋይ ቤት ትምህርቲ ውን ክኽፈት እዩ።

 

ትጽቢታት ካብ 1 ሓምለ

 

እንድሕር እቲ ቫይረስ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ጸኒሑ፡ ናይ ህዝባዊ መሸኒ ናይ ሰውነት መሕጸቢ ከምኡ ውን ናይ መዘናግዒ ቦታታት ክኽፈቱ እዮ። ወይ ድማ ብዝሒ ቁጽሪ በጻሕቲ ኣብ ሲነማ 100 ሰባት  ኣቢሉ ክኸውን ይኽእል እዩ፡ ቤት መግቢ፡ ቤት ሻሂ፡ ናይ ባህላዊ ቦታታት። እዚ ድማ ንናይ ሓባራዊ ምትእኽኻብ ውን ይምልከት እዩ ንአብነት ናይ ቤት ክርስትያን ኣገልግሎት፡ መርዓታት፡ ከምኡ ውን ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት።

 

 

ትጽቢታት ካብ 1 መስከረም

 

እንድሕር እቲ ቫይረስ ኣብ ቁጽጽር ጸኒሑ፡ ፊትነስ፡ ሳውና ከምኡ ውን ናይ መጸባበቂ ቦታታት፡ ክኸፈቱ ይኽእሉ እዮም። ናይ ማሕበር መመገቢታት፡ ኮፊ ሾፕ፡ ካዚኖ፡ ናይ ሴክስ ሰራሕተኛታት ናብ ስርሖም ክምለሱ ይኽእሉ እዮም።

ኩሎም ናይ ምትንኻፍ ዘለዎም ስፖርትታት ከምኡ ውን ናይ ውሽጢ ስፖርት ንኹሉ ዕድመ ዝውክል ካብ 1 መስከረም ጀሚሮም ብተስፋ ናይ ምኽፋት ተኽእሎታት ኣሎ።

ስፖርታዊ ውድድር ብዘይ ተዓዛቢ ክጅመር ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ንዝኽፈል ናይ ኩዕሶ ይምልከት እዩ።

 

ብዛዕባ ናይ፡ምትእኽኻብ ባዓላት፡ ምስ ብብዝሒ ህዝቢ፡ ኣብነት ፈስቲቫል ከምኡ ውን ዓቢ ኮንሰርት ኣብ 1 መስከርውም ውሳነ፡ክዋሃቦም እዩ።

 

እዞም ሕግታት እንደገና ናይ ጥዕና ጸገም ዘለዎም ሰባት ክንከላኸለሎም ክንክእል ኣሎና። ከምኡ ውን ኣገዳሲ ናይ ጥዕና ቦታ ውን ከዕለቅልቕ የብሉን። ከምኡ ውን ነቲ ኮሮና መን የመሓላልፎ ኣሎ ንምፍላጥ መንግስቲ መጽናዕቲ ክገብር እዩ።

Bronnen: NOS en RIVM