ሕቶታትን መልሱታቱን ካብ IND/ኢሚግረሽን

ንሓተቲ ዑቅባ ዝኾንኩም ሰባት ኣገዳሲ ሕቶታትን መልስታትን ካብ IND/ኢሚግረሽን ምሳኹም ክንካፈሎ ንፍትን ኣሎና።

ሕቶታትን መልሱታቱን ካብ IND/ኢሚግረሽን
IND

 

ሕቶታትን መልሱታቱን ካብ IND/ኢሚግረሽን

 

ንቋንቋ ኔዘርላንድ ኣብዚ ጠውቁ                                       
ንቋንቋ ዓረብ ኣብዚ ጠውቁ

 

ንሓተቲ ዑቅባ ዝኾንኩም ሰባት ኣገዳሲ ሕቶታትን መልስታትን ካብ IND/ኢሚግረሽን ምሳኹም ክንካፈሎ ንፍትን ኣሎና።

 

IND/ኢምግረሽን ተረዲእዎ ከም ዘሎ ብሰንኪ ናይ ኮሮና ቅልውላው ብዙሕ ሕቶታት ይመጸኩም ከምዘሎ። IND ብወገኑ ብዝተኻእለ መጠኑ ብዙሕ ሓበሬታታት ክህበኩም ይፍትን ኣሎ።ሓድሽ ሓበሬታት ብዛዕባ IND እንተሎ ድማ Hello Breda ኣብ ግዜኡ ክተቅርበልኩም እያ።ሚያዝያ 06, 2020 ።

 

ናይ IND/ኢምግረሽን ቦታታትን ምርኻብን

 

እዞም ናይ ኢምግረሽን ቦታታት ክሳብ 28 ሚያዝያ ንሕጹጽ ጉዳይ ጥራይ እዮም ክፉታት። ህጹጽ ጉዳያት ዝባሃሉ እንታይ እዮም?

ንመጀመርታ ግዜ ናይ ዑቅባ ወረቀት ክትወስድ ምስ ትደሊ፡ ምስ ቤት ጽሕፈት IND ቆጸራ ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ብምኽንያት ግቡእ ቅጥዒ(mvv) ናብ ኔዘርላንድ ዝመጻእካ ምስ ትኸውን።እሞ ድማ ናይ ጥዕና መድሕን ዝኸውን ዶኩመንት እንተደሊኻ።ወይ ውን ኣብ ምምሕዳር(gemeente) ክትምዝገብ ምስ ትደሊ(BRP)።እዚ ድማ ናዓኻ ይምልከት እሞ ድማ ቆጸራ ክትገብር እንተደሊኻ? ስለዚ ናብቲ ናይ ሓበሬታ መስመር ናይ IND ክትድውል ኣለካ።ኣብዚ ክትፈልጦ ዘለካ ብ Online ቆጸራ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ። ናብ IND ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ኣብ ዘሎ ግዜ ካብ ሰዓት 9፡00 ክሳብ 17፡00 ክትድውል ትኽእል ኢኻ።

ናብ 088 043 04 30 ብኖርማል ዋጋ መደወሊ ክትድውል ትኽእል ኢኻ።

 

 

ኣነ ቅድሚ 28 ሚያዝያ 2020 ኣብ IND ቆጸራ ጌረ ኣለኹ፡ እም ሕጂ እንታይ እዩ?

 ኩሎም ቆጸራታት ቅድሚ ዕለት 28 ሚያዝያ ተታሒዞም ዝነበሩ ተደምሲሶም ኣለዉ።ኣብዚ ንስኻ ነቲ ቆጸራ ምድምሳስ ኣየድልየካን እዩ።

 

ድሕሪ ዕለት 28 ሚያዝያ 2020 ቆጸራ ክገብር ይኽእል ድየ?

ኣይፋል፡ ኣብዚ ግዜ እዚ ኬንካ ንድሕሪ ዕለት 28 ሚያዝያ ቆጸራ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ።

 

 

 

ናይ ስድራ ቤት ምጥርናፍ

 

ኣነ ወኪል ምስ ናይ ዑቅባ ወረቀተይ እየ፡ እሞ ንስድራ ቤተይ ናይ ምጥርናፍ ጉዳይ ክሓትት ይኽእል ድየ?

እወ፡ ናይ ስድራ ቤት ምጥርናፍ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። ቤት ጽሕፈት IND ንናይ ስድራ ቤት ምጥርናፍ መስርሕ ይቅጽሎ እዩ ዘሎ። ከምኡ ውን ንዝቀረቡ ሕቶታት ውሳነ ምሃብ ይቅጽሎ እዩ ዘሎ።

 

ኣብ ኔዘርላንድ ሓታቲ/ወኪል DNA መርመራ ወይ ናይ መንነት መረጋገጺ ክገብር ተመዲቡ ኔሩ፡ እዚ ክቅጽል ድዩ?

ኣይፋል፡ ኩሎም መርመራታት ክሳብ ዕለት 28 ሚያዝያ ተደምሲሶም እዮም።

ስለዚ IND ሓድሽ ናይ መርመራ ግዜ ክሰርዕ እዩ እዞም መጠንቀቅታታት ብጉቡእ ምስ ሓለፉ። እዚ ድማ ዋላ ነቶም ይግባይ ኢሎም ዝጸንሑ ሰባት ይምልከት እዩ።

 

 

 

 ኔዘርላንዳዊ መንነት ምሕታትት

 

መንነት ወይ ምርጫ ክሓትት ይኽእል ዶ?

መንነት ይኹን ምርጫ ኣብቲ ትነብረሉ ምምሕዳር ኢኻ ትሓትት።ኣብቲ ናይ ምምሕዳርካ website/ጥብቆ ተዓዘብ  ወይ ድማ ቆጸራ ግበር፡ ወይ ውን ምስ ምምሕዳርካ ተራኸብ።

 

እቶም ናይ መንነት ምቅባል ስነ-ስርዓት ክካየዱ ድዮም?

ካብ፡ምምሕዳር ናብ ምምሕዳር ይፈላለ እዩ።እዞም ናይ መንነት ምዕዳል ስነስርዓት ክካየዱ ዝኽእሉ እቶም ናይ፡መንግስቲ  ሕግታት ክትግበሩ ምስ ዝኽእሉ ጥራይ እዩ። ኣብ ሓደ ሓደ ምምሕዳራት ናይ መንነት ምዕዳል ስነ-ስርዓት የለዉን። እንተኾነ እቲ ኣገባብ ስነ-ስርዓት ባብ ወረቀት ክትውድኦ ትኽእል ኢኻ። ንሱ ድማ ብፖስታ ናብ ገዛኻ ክስደደልካ ይኽእል እዩ። ብዙሕ ክትፈልጥ ትደሊ ዲኻ? ኣብቲ ናይ ምምሕዳርካ website/ጥብቆ ተዓዘብ።

ወይ ውን ምስ ምምሕዳርካ ተራኸብ።

 

ስጋብ ሕጂ IND ነቲ ናይ መንነት ሕቶይ ይሰርሕዎ ዶ ኣለዉ?

እወ፡ መስርሕ ናይ መንነት ሕቶ ኣብ ከም ቀደሙ ይቅጽል ኣሎ። እዚ ድማ ንሓድሽ ዝመጽእ ሕቶታትን ኣቅዲሙ ኣብ IND ኣትዩ ዝጸንሐ ጉዳያትን ይምልከት።

 

ምናልባት ውሑዳት ሑቶታት ዘይተመለሱ ክህልዉ ይኽእሉ እዮም፡ ስለዚ Hello Breda ሓድሽ ንዝመጽእ ናይ IND ሓበሬታታት ኣብ ግዜኡ ከተቅርበልኩም እያ።

 

 

ሓበሬታ ካብ ind.nl