Spanjaardsgat ፈስቲቫል

ኣበይ፡ ኣብቲ ሃቨን ናይ ብሬዳ ሰንትሩም መዓስ፡ ረቡዕ 5 ክሳብ ሰንበት 16 ሰነ 2019።

Spanjaardsgat ፈስቲቫል

Spanjaardsgat ፈስቲቫል
ኣበይ፡ ኣብቲ ሃቨን ናይ ብሬዳ ሰንትሩም
መዓስ፡ ረቡዕ 5 ክሳብ ሰንበት 16 ሰነ 2019።

እዚ Spanjaardsgat ፈስቲቫል  ዝባሃል ዓመት ዓምት እናተመልሰ ዝባዓል እዩ። ኣተጋባብራኡ ደገ ካብቶ ወደብ ናይ ብሬዳ ካብ ረቡዕ 5 ክሳብ ሰንበት 16 ሰነ 2019።
ስጋብ 11 መዓልታት ኣቢሉ ክጸንሕ እዩ። ኣብኡ ተታሒዙ ዘሎ መደባት ሙዚቃ ምስ ደረፍትን ሳዕሳዕትን ።
ዳርጋ 27 ኣቢሉ ዝኸውን ኮንሰርትስ ተታሒዙ ኣሎ።
መእተዊ ብናጻ እዩ


ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ተመልከት
https://hetspanjaardsgat.nl/programma/