Tag: ብሬዳ

ዜና
ኣብ ግዜ ራማዳን ኮሮና

ኣብ ግዜ ራማዳን ኮሮና

እቶም ናይ ኮሮና ሕግታት ኣብ ራማዳን ውን ጽልዋ ኣለዎም። ኣብዚ ዝስዕብ ኣንብብ ከመይ ጌርካ ውሑስ ከም ትኸውን።

ዜና
ጠቅሊሉ ዕጹው ክሳብ 20 ጉንበት፡ ቀዳማይ ደረጃ ቤት ትምህርትታት ካብ 11 ጉንበት ክኽፈት እዩ።

ጠቅሊሉ ዕጹው ክሳብ 20 ጉንበት፡ ቀዳማይ ደረጃ ቤት ትምህርትታት ካብ 11 ጉንበት ክኽፈት...

ሰሉስ ዕለት 21 ሚያዝያ ቀዳማይ ሚኒስተር Mark Rutte ኣብ ናይ ኮሮና ሕግታት ኣመልኪቱ መግለጺ ዋዕላ ሂቡ ኔሩ። ንሱ ድማ...

ዜና
ኮሮና ንምክልኻል ብ contactloos ምኽፋል ልዒሉ ኣሎ።

ኮሮና ንምክልኻል ብ contactloos ምኽፋል ልዒሉ ኣሎ።

እቲ contactloos ምኽፋል ንግዜኡ ናብ ላዕሊ ደይቡ ኣሎ።እዚ ባንክታት ናይ ኮሮና ቫይረስ ምምሕልላፍ ንምክልኻል ወይ ንምግታእ...

ዜና
ኣብዚ ዓመት ማእከላይ ደረጃ ፈተና የለን

ኣብዚ ዓመት ማእከላይ ደረጃ ፈተና የለን

ኣብዚ ዓመት ማእከላይ ደረጃ ፈተና የለን

ዜና
ሓደሽቲ ሕግታት ብዛዕባ ኮሮና

ሓደሽቲ ሕግታት ብዛዕባ ኮሮና

ካቢነ-ሚኒስተራት ኣብ ግዜ ምቅላስ ኣንጻር ኮሮና ሓያል ሕግታትን ከምኡ ውን መቅጻዕቲ ኣውጺኦም ኣለዉ።

ዜና
ተበግሶታት/ስጉምቲታት ብሬዳ ንኩሉ ናብ ሓደ ቦታ።

ተበግሶታት/ስጉምቲታት ብሬዳ ንኩሉ ናብ ሓደ ቦታ።

ሕቶ ናይ ጥዕና ሓገዝ ከምኡ ውን ሓገዝ ምግባር ካብ ማእከላይ ቦታ ካብ Zorg voor elkaar ብሬዳ።

ዜና
ርክብ ምስ ምምሕዳር/Gemeente

ርክብ ምስ ምምሕዳር/Gemeente

ምስ ምምሕዳር ርክብ ክትገብር እንድሕር ደሊኻ ብዝተኻእለ መጠን ብ email ጌርኩም ናብዚ ዝስዕብ

ዜና
ግዝያዊ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ን ZZP'ers(ናይ ውልቂ ትካላት) ከምኡ ውን ንአስራሕትን።

ግዝያዊ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ን ZZP'ers(ናይ ውልቂ ትካላት) ከምኡ ውን ንአስራሕትን።

ውልቃዊ ሰብ ትካል ZZP'ers ከምኡ ውን ኣስራሕትን ግዝያዊ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ካብ ምምሕዳር

ዜና
ሕቶታት ብዛዕባ ሕግታት ምርመራ

ሕቶታት ብዛዕባ ሕግታት ምርመራ

ዶክተር ንኹሉ ሰብ COIVD-19 ኣለዎ ድዩ የብሉን ክምርምር ኣይኽእልን እዩ።

ዜና
ሓድሽ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ

ሓድሽ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ

ካብ ኤውሮጳ ወጻኢ ንዝኾኑ ሰባት ኔዘርላንድ ዶባታ ክትዓጹ እያ።

ዜና
ሓድሽ ሓበሬታ፡

ሓድሽ ሓበሬታ፡

ኔዘርላንድ ኣይክዕጾን እዩ፡ ካቢነት ተቆጻጺርካ ምምሕልላፍ ናይቲ ቫይረስ ተዛሪቦም።

ዜና
15 መጋቢት፡ ሓድሽ ሓበሬታ፡      

15 መጋቢት፡ ሓድሽ ሓበሬታ፡      

 ሰዓት 19፡00 መልእኽቲ ካብ ሓለፍቲ ናይ ድሕነት ዞባታት፡ ንነብስኻ ተኸናኸን ከምኡ ውን ንኻልኦት። ዝኸበርኩም Brabanders,...

ዜና
ሓድሽ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ

ሓድሽ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ

ኣብ ብሬዳ ቤት ትምህትታት፡ ሆሬካ፡ ከምኡ ውን ናይ ስፖርት ክለባት ብቐጥታ ክዕጾ ተወሲኑ ኣሎ።

ዜና
እንቋዕ ብድሓን መጻእኩም ናብ Betoverend ብሬዳ

እንቋዕ ብድሓን መጻእኩም ናብ Betoverend ብሬዳ

እቲ ናይ በረድ መንሸራተቲ ኣብቲ ዓቢ ዕዳጋ፡ እቲ ዝዓበየ ናይ ልደት ገረብ፡ እቲ ብጣዕሚ ጽቡቅ ናይ ሓጋይ ትዩብ፡ ኩሉ ኣብቲ...

አብከተማ ምዝዋር
ዓቢ ዕዳጋ

ዓቢ ዕዳጋ

ዓቢ ዕዳጋ፡ ናይ ደገ ዱኳናት