Tag: coronavirus

ጥዖና
ናይ መድሃኒት ዘይኮነ መሸፈኒ ኣፍ፡ ብኸመይ ትሰርሖ ከምኡ ውን ብኸመይ ትጥቀመሉ?

ናይ መድሃኒት ዘይኮነ መሸፈኒ ኣፍ፡ ብኸመይ ትሰርሖ ከምኡ ውን ብኸመይ ትጥቀመሉ?

ናይ መድሃኒት ዘይኮነ መሸፈኒ ኣፍ ካብ 1  ሰነ 2020 ጀሚሩ ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያ ግዴታ እዩ። ከመይ ጌርካ ትሰርሑ ብኸመይ...

ዜና
ፕረስ ኮምፈረንስ ናይ ኮሮና ሕግታት፡ 6 ጉንበት 2020

ፕረስ ኮምፈረንስ ናይ ኮሮና ሕግታት፡ 6 ጉንበት 2020

ካቢነት ንነፍሲ ወከፍ ሕጊ ክሪኦ እዩ፡ እቲ ሕጊ ክቅጽል ድዩ ኣይኮነን ንምግምጋሙ