Tag: Eritrea

ዜና
ቆልዑ እንደገና ናብ ታሕተዋይ ትምህርቲ

ቆልዑ እንደገና ናብ ታሕተዋይ ትምህርቲ

ካብ ሰኑይ 8 ለካቲት ኩሎም ታሕተዋይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ምሉእ ብሙሉእ ክኽፈት እዩ።

ዜና
መዘኻኸሪ፡ ናይ ትራፊክ መቅጻዕቲ ኣብ ግዜ ሕጋይ ኩነታት ኣየር

መዘኻኸሪ፡ ናይ ትራፊክ መቅጻዕቲ ኣብ ግዜ ሕጋይ ኩነታት ኣየር

ኣብዚ ናይ ሓጋይ ኩነታት ኣየር ኣብ ጽርግያ ክትወጽእ ከለኻ ጽቡቅ ጌርካ ሕጊ ትራፊክ ትኸተል።

ዜና
GGD፡ሚስጢር ምጥሓስ፡ንዓኻ ብኸመይ ይጸልወካ፡

GGD፡ሚስጢር ምጥሓስ፡ንዓኻ ብኸመይ ይጸልወካ፡

GGD፡ሚስጢር ምጥሓስ፡ንዓኻ ብኸመይ ይጸልወካ፡