Tag: Eritreeërs in Nederland

ዜና
ካቢነ ሚኒስተራት ነዚ ቀዳማይ ጥንቁቕን ስጉምቲ ናይ ምኽፋት ካብ ዕለት 28 ሚያዝያ ከተግብርዎ እዮም።

ካቢነ ሚኒስተራት ነዚ ቀዳማይ ጥንቁቕን ስጉምቲ ናይ ምኽፋት ካብ ዕለት 28 ሚያዝያ ከተግብርዎ...

ቀዳማይ ክፋል ዱኳናት ከምኡ ውን ቤት መግብታት ብከፊል ክኽፈቱ እዮም፡ ነወዳእታ ናይ ሰዓታት እቶ-እቶ።

ዜና
ካብ መጋቢት ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ'ዚ ናይ ኮሮና ቫይረስ ሕግታት ፍኹስ ዝበለ ምዝናይ ክግበር እዩ።

ካብ መጋቢት ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ'ዚ ናይ ኮሮና ቫይረስ ሕግታት ፍኹስ ዝበለ ምዝናይ ክግበር...

ካብ ሰኑይ 1 መጋቢት ጀሚሮም ኩሎም ካልኣይ ደርጃ ቤት ትምህርትን ናይ ሞያታት ምህሮን ንኹሎም ተማሃሮ ክኽፈት እዩ።