Tag: Inburgeren

ቋንቃ
ምድንጓይ/ምዝናይ  ብርሕቀት ናይ ምትሕንፋጽ ስርዓተ ምህሮ/ኢንቦርኸሪን ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ

ምድንጓይ/ምዝናይ  ብርሕቀት ናይ ምትሕንፋጽ ስርዓተ ምህሮ/ኢንቦርኸሪን ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ

እዞም ናይ መንግስቲ  ናይ ኮሮና ሕግታት ወይ መጠንቀቕታታት ኣብ ልዕሊ ናይ ምትሕንፋጽ ምህሮ ውን ጽልዋ ኣሕዲሮም ኣለዉ