Tag: Statushouders

ዜና
ቆልዑ እንደገና ናብ ታሕተዋይ ትምህርቲ

ቆልዑ እንደገና ናብ ታሕተዋይ ትምህርቲ

ካብ ሰኑይ 8 ለካቲት ኩሎም ታሕተዋይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ምሉእ ብሙሉእ ክኽፈት እዩ።

ዜና
መከላኸሊ ዓመጽ   OPGELICHT App

መከላኸሊ ዓመጽ   OPGELICHT App

ኣብዚ መከላኸሊ ናይ ስርቂ?!- app ሓፈሻዊ ዝኾነ ናይ መጠንቀቕታ ሓቤረታታት  ኣብ ናይ ስርቂ ንጥፈታት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።