Tag: Tigrinya

ዜና
ካብ መጋቢት ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ'ዚ ናይ ኮሮና ቫይረስ ሕግታት ፍኹስ ዝበለ ምዝናይ ክግበር እዩ።

ካብ መጋቢት ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ'ዚ ናይ ኮሮና ቫይረስ ሕግታት ፍኹስ ዝበለ ምዝናይ ክግበር...

ካብ ሰኑይ 1 መጋቢት ጀሚሮም ኩሎም ካልኣይ ደርጃ ቤት ትምህርትን ናይ ሞያታት ምህሮን ንኹሎም ተማሃሮ ክኽፈት እዩ።

ዜና
ቆልዑ እንደገና ናብ ታሕተዋይ ትምህርቲ

ቆልዑ እንደገና ናብ ታሕተዋይ ትምህርቲ

ካብ ሰኑይ 8 ለካቲት ኩሎም ታሕተዋይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ምሉእ ብሙሉእ ክኽፈት እዩ።

ዜና
መዘኻኸሪ፡ ናይ ትራፊክ መቅጻዕቲ ኣብ ግዜ ሕጋይ ኩነታት ኣየር

መዘኻኸሪ፡ ናይ ትራፊክ መቅጻዕቲ ኣብ ግዜ ሕጋይ ኩነታት ኣየር

ኣብዚ ናይ ሓጋይ ኩነታት ኣየር ኣብ ጽርግያ ክትወጽእ ከለኻ ጽቡቅ ጌርካ ሕጊ ትራፊክ ትኸተል።

ዜና
GGD፡ሚስጢር ምጥሓስ፡ንዓኻ ብኸመይ ይጸልወካ፡

GGD፡ሚስጢር ምጥሓስ፡ንዓኻ ብኸመይ ይጸልወካ፡

GGD፡ሚስጢር ምጥሓስ፡ንዓኻ ብኸመይ ይጸልወካ፡