Tag: Tigrynia

ዜና
ካቢነ ሚኒስተራት ነዚ ቀዳማይ ጥንቁቕን ስጉምቲ ናይ ምኽፋት ካብ ዕለት 28 ሚያዝያ ከተግብርዎ እዮም።

ካቢነ ሚኒስተራት ነዚ ቀዳማይ ጥንቁቕን ስጉምቲ ናይ ምኽፋት ካብ ዕለት 28 ሚያዝያ ከተግብርዎ...

ቀዳማይ ክፋል ዱኳናት ከምኡ ውን ቤት መግብታት ብከፊል ክኽፈቱ እዮም፡ ነወዳእታ ናይ ሰዓታት እቶ-እቶ።