እንታይ እዩ ዚፍቀድን እንታይ እዩ ዘይፍቀድን ?

እንታይ እዩ ዚፍቀድን እንታይ እዩ ዘይፍቀድን ?

1. እንታይ እዩ ዚፍቀድን እንታይ እዩ ዘይፍቀድን ?

Voor Arabisch klik hier

Voor Nederlands klik hier

በይንኻ፡

በይንኻ ኢኻ እትመርጽ። ኣብ ዳስ ድምጺ ብሓባር ደው ክትብሉ ኣይፍቀደልኩምን እዩ።

ዓይነ ስዉር ዲኻ ወይስ 2 ኣእዳው ጸገም ዘለካ ኢኻ ? ከምኡ ምስ ዝኸውን ሓደ ኻብቶም ኣብቲ መደበር ድምጺ ዝሰርሑ ሰባት ኪሕግዝ ይኽእል እዩ ። ወይ ዝመረጽካዮ ሰብ።

1 ቦታ ብቀይሕ ሕብሪ ኣጥቁር፡

ኣብ ወረቐት መድመጺኻ 1 ባዶ ቦታ ቀይሕ እንተ ጌርካ ድምጽኻ ቕኑዕ እዩ። ካብ ሓደ ንላዕሊ ቅኑዕ ኣይኮነን. ኣብ ወረቐት መድመጺኻ ዋላ ሓንቲ ኣይትጽሕፍን ወይ ኣይትስእልን ኢኻ።

ጌጋ  ምፍጻም?

ነቶም ኣብቲ መደበር ድምጺ ዘለዉ ሰባት ሓድሽ መድመጺ ወረቀት ኺህቡኻ ሕተቶም። እዚ 1 ግዜ ይፍቀድ እዩ።

ባዶ ቦታ፡

ባዶ ድምጺ ኽትመርጽ ትኽእል ኢኻ። ድሕሪኡ ሳጹን ኣብ ወረቐት ዕንቊ ቐይሕ ኣይትገብሩን ኢኹም። እቲ እትገብሮ ምርጫ ነቲ ውጽኢት ኣይኪጽብጽብን እዩ። ክንደይ ዚኣኽሉ ሰባት ግና እዮም ድምጺ መሪጾም

ምስጢር

ነየናይ ሰልፊ ከም እትመርጽን ነየናይ ሰብ ከም እትመርጽን ኣጸቢቅካ ሕሰብ። ንዝዀነ ይኹን ሰብ ክትነግሮ ኣየድልየካን እዩ።

ባዕልኻ ክትመርጽ ኣይትኽእልን ዲኻ?

ካልእ ሰብ ኪመርጽልካ ኽትሓትት ትኽእል ኢኻ። ውክልና ምሃብ ይባሃል።

 3 ነገራት ግበር፡

  • ኣብ ዳሕረዋይ ገጽ ናይቲ ድምጺ እትህበሉ ካርድ ፌርማኻ ኣንብር።
  • ክታምካ ኣብ ዳሕረዋይ ገጽ እቲ ድምጺ እትህበሉ ካርድ ኣቐምጦ።

             እዚ ኸኣ ንኻልእ ሰብ ፍቓድ ይህብ ኪመርጹልካ

  • ነቲ ዝወከልካዮ ሰብ ናይ ድምጺ ካርድካን ቅዳሕ ፓስፖርትካ ወይ ፍቓድ መራሕ ማኪናኻ ወይ ድማ ካርድ መንነትካ ሃቦ።

 

 

ናይ ድምጺ ካርድ ጠፊኡካ ድዩ ወይስ ኣይተቐበልካን?

ኣብ ክፍሊ ሲቭላዊ ጕዳያት ምምሕዳር ከተማኻ ሓድሽ ናይ ድምጺ ወረቐት ንምርካብ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ።

https://www.breda.nl/stempas

እዚ ኽሳዕ ዓርቢ ኺግበር ይከኣል እዩ 

11 መጋቢት 2021 ሰዓት 5 00 ድ.ቀ።