መግለጺ ብዛዕባ መልእኽቲ ካብ ምምሕዳር ዝመጸካ ብዛዕባ ናይ ጥዕና መድሕን 2021።

መግለጺ ብዛዕባ መልእኽቲ ካብ ምምሕዳር ዝመጸካ ብዛዕባ ናይ ጥዕና መድሕን 2021።

መግለጺ ብዛዕባ መልእኽቲ ካብ ምምሕዳር ዝመጸካ ብዛዕባ ናይ ጥዕና መድሕን 2021።
zorgverzekering 2021

መግለጺ ብዛዕባ መልእኽቲ ካብ ምምሕዳር ዝመጸካ ብዛዕባ ናይ ጥዕና መድሕን 2021።

 

Voor Nederlandse klik hierኣብዚ ሕጂ ግዜ ናይ ጥዕና መድሕንካ ብምምሕዳር ብሬዳ እዩ ዝኽፈለልካ ዘሎ፡ማለት ሓደ ጥርኑፍ ኣድላዪ ናይ ጥዕና መድሕንን ከምኡ ውን ተወሳኺ ናይ ጥዕና መድሕን።እዚ ድማ ናይ ምምሕዳር ተወሳኺ እዩ ዝባሃል።እዚ ድማ ክቅየር እዩ፡ ኣብ ዝሓለፈ ደብዳበ ከምዝገለጽናልኩም፡ኣብዚ ውን ብዙሕ ከተንብቡ ትኽእሉ ኢኹም።

እዚ ማለት ድማ ካብ ሕጂ ንድሓር ካብ ምምሕዳር ዝግበረልኩም ሓገዝ ናይ ጥዕና መድሕን የብልኩምን።

ምምሕዳር ድማ ባዕልኹም ናይ ጥዕና መድሕንኩም ክትገብሩ ይሕብር ኣሎ።
ስለ'ዚ ቅድሚ 2021 ምእታዉ ባዕልኹም ንዓኹም ዝኸውን ናይ ጥዕና መድሕን ምረጹ።እዚ ደብዳበ ድማ ክገልጸልኩም እዩ።
ምስ CZ ናይ ጥዕና መድሕን ዲኹም ክትጸንሑ ትደልዩ ወይስ ናብ ካልእ ክትቅይሩ?ምስ CZ ኢና ክንጸንሕ ንደሊ፡ምስ CZ ናይ ጥዕና መድሕን ክትጸንሑ ትኽእሉ ኢኹም፡ኣብ ዕለት 12 ታሕሳስ ድማ ሓድሽ መምርሒ ናይ 2021 ዝሓዘ ደብዳበ ክመጸኩም እዩ፡CZ ድማ ናይ ውልቂ መድሕን ጥዕና ክትህበኩም እያ፡ ናይ ስድራን ጥርኑፉነትን ሙግዳል ዋጋ ዘይብሉ። ቅድሚ ሓድሽ ዓመት ምእታዉ ዝኾነ ነገር እንተዘይጌርኩም ድማ ኣውቶማቲክ እቱዋት ኢኹም።


ስለ'ዚ ኣብዚ healthyverzekerd.nl ኣቲኹም ባዕልኹም ደስ ዝብለኩም ምድሕን ጥዕና ክትመርጹ ትኽእሉ።
ካልእ ናይ ጥዕና መድሕን ነዓኹም ዝሓሰረን ዝበለጸን ክኸውን ይኽእል እዩ።
ካብ 17 ታሕሳስ ጀሚርኩም ድማ ዝበለጸ ናይ ጥዕና መድሕን ኣወዳዲርኩም ክትሪኡ ይከአል እዩ።እዚ ድማ ኣብዚ ዝስዕብ ጥብቆ ክግበር ይከአል እዩ።
www.gezondheidverzekerd.nl/breda ኣብዚ ድማ ምሳኹም ዝኸይድ ናይ ጥዕና መድሕን ክትመርጹ ትኽእሉ።
ብተወሳኺ ውን ኣብ ወርሒ ክንደይ ከምትኸፍሉ ክትሪኡ ትኽእሉ።ኣብ ምምራጽ ሓገዝ እንተደሊኹም፡

ነዚ ኩሉ ባዕልኹም ክትገብርዎ ኣይከእልኩምን?ኣብዚ gezondheidverzekerd.nl/breda ሓገዝ የድልየኩም ድዩ? ወይ ድማ ብዛዕባ እዚ ደብዳበ እዚ ሕቶ ኣለኩም ድዩ?
ናብዚ፡ዝስዕብ ደውሉ፡
- Sociale Raadsliedenwerk breda፡ 0765240820

-  Zorg voor elkaar Bred፡ 0765251515

ከምኡ ውን ንደቅኹም፡ ኣባላት ስድራቤት ከምኡ ውን ጎረባብቲ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም።

ንአፍልጦ ዝአክል

ካብ 1 ጥሪ 2021፡ናይ መድሕን ጥዕናኹም ወርሓዊ ክፍሊት ባዕልኹም ኢኹም ክትከፍልዎ፡ምምሕዳር ድማ እቲ ብመገዱ ጌሩ ዝኸፍለልኩም ዝነ አረ ደው ከብሎ እዩ።